תוכנית מצטייני פריפריה: תהליך הגשת המועמדות
מצטיינים
מצטיינים

לתשומת ליבך, בתהליך הגשת המועמדות יש להירשם גם לתכנית מצטייני פריפריה וגם לאוניברסיטה (שני שלבים שונים - בסעיפים 1 + 2 בהמשך).

 

המועד האחרון לסיום הליך הגשת המועמדות על כל שלביו לשנה"ל תשפ"ג הוא 31.3.2022.

 

יש להתעדכן באתר האוניברסיטה לגבי מועד סגירת ההרשמה לאוניברסיטה.

 

מומלץ להקדים ולהירשם.

 

 

אלו שני השלבים שיש לבצע כדי להשלים את הגשת המועמדות במלואה:

 

 

1. הרשמה לאוניברסיטה - ניתן להירשם בקישור: רישום לאוניברסיטה

 

יש לשים לב לעמידה בכל דרישות החוג/ים המבוקש/ים, כפי שמתפרסם באתרי החוג/ים, כולל רמת אנגלית ורמת עברית ומלבד הבחינה הפסיכומטרית (למעט החוג לסיעוד בו נדרש גם ציון בבחינה הפסיכומטרית).


מידע נוסף על חוגי הלימוד ודרישות הקבלה ניתן לקבל באתר הרישום בכתובת: https://go.tau.ac.il/b.a

 


2. הגשת מסמכים ומילוי שאלון לתכנית מצטייני פריפריה – את 3 קבצי המסמכים המפורטים להלן יש להעלות כצרופות לשאלון:

 

 • צילום ת"ז

 • קובץ מסמכים כלליים – לפי הפירוט בהמשך

 • קובץ מסמכי הכנסה – לפי הפירוט בהמשך

 

לפני תחילת מילוי השאלון יש לוודא כי ברשותך כל המסמכים המבוקשים.

 

את השאלון יש למלא בקישור: שאלון לתוכנית מצטייני פריפריה

 

 

קובץ מסמכים כלליים צריך להכיל את המסמכים הבאים:

 

 • אישור רישום לאוניברסיטת תל אביב (ניתן להירשם דרך הקישור המופיע בסעיף 1)
 • צילום תעודת בגרות
 • חישוב ממוצע הבגרות אותו יש לבצע על פי ההוראות באתר ההרשמה למועמדים.
 • אישור על ציון רמת אנגלית בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם/ בבחינה הפסיכומטרית (אם טרם נבחנת וסווגת לגבי רמת אנגלית, יש להציג את ציון הסיווג באנגלית בהתאם למועד הנדרש בחוג/ים המבוקש/ים.)
 • קורות חיים
 • חיבור אישי המתאר את הסיבה בגינה נבחר תחום הלימודים המבוקש. יש לשלוח חיבור לכל חוג מבוקש.  

 

 

קובץ מסמכי הכנסה צריך להכיל את המסמכים הבאים:

 

יש להעביר מסמכי הכנסה של ההורים, עפ"י המפורט מטה:

 

 • לשכירים ולשכירות: תלושי שכר של 3 החודשים האחרונים. אם קיימת הכנסה מפנסיה, קצבה או כל הכנסה אחרת, יש לצרף גם את התלושים הרלוונטיים.
 • לעצמאים ולעצמאיות: טופס שומה אחרון (לא יתקבלו הצהרות מרו"ח). אם קיימת הכנסה מפנסיה, קצבה או כל הכנסה אחרת, יש לצרף גם את התלושים הרלוונטיים.
 • למי שאינם עובדים או עובדות: אישור על "מעמד לא עובד/ת" מביטוח לאומי. אם קיימת הכנסה מפנסיה, קצבה או כל הכנסה אחרת, יש לצרף את התלושים הרלוונטיים.
 • למקבלי ומקבלות קצבאות: נכות, פנסיה וכד' – יש לשלוח מסמכים המעידים על גובה הקצבה ב 3 החודשים האחרונים.

 

לתשומת הלב, מועמדותך לתכנית תבחן רק אם יבוצעו כל השלבים ויוגשו כל המסמכים הנדרשים.

 

יש להשלים את כל שלבי הגשת המועמדות לא יאוחר מיום 31.3.2022.

 

*  התכנית שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים לראיון.

 

** תשובות בדבר קבלה לתכנית ישלחו לא יאוחר מ- 15.8.2022.

 

בהצלחה!