קבלה לתואר ראשון על-פי השכלה אקדמית חלקית או מלאה
תעודות מחול
תעודות מחול

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

אפשר להתקבל לתוכנית הלימודים שחלמנו עליה על בסיס הישגים שצברנו בתוכנית לימודים קודמת

ניתן להתחיל את הלימודים באוניברסיטה בתכנית שאליה אתה יכול להתקבל, ולעבור לתכנית אחרת המקבלת תלמידים על-סמך הישגים בלימודים אקדמיים חלקיים או מלאים במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובכפוף לתנאי קבלה נוספים של התכנית הרלוונטית.

יש לעמוד בדרישת הסף של תנאי זכאות לבגרות .

 

 

השכלה אקדמית חלקית

 

מועמדות ומועמדים המבקשים להתקבל על סמך השכלה אקדמית חלקית* יידרשו לשנת לימודים בהיקף של 30 שעות סמסטריאליות** לפחות (לחלק מהחוגים – 40 ש"ס לפחות) לא כולל פטורים. בנוסף לכל האמור לעיל, נדרש גם ציון פסיכומטרי, רמת אנגלית ועברית על פי דרישת תכנית הלימודים המבוקשת.

 

מועמד או מועמדת שלמדו בשני חוגים, באחד מהם בהיקף של 30 ש"ס** לפחות (40 ש"ס** ברפואה), וממוצע ציוניהם בכל הקורסים באותו חוג גבוה מממוצע ציוניהם הכולל בשני החוגים, רשאים להגיש בקשה בכתב לוועדת הקבלה להתחשב בממוצע ציוניהם בחוג האחד בלבד, וועדת הקבלה רשאית לבחון את מועמדותו.

 

לא ניתן לבצע צרוף שעות לימוד להשלמת שנה אקדמית מלאה, ממוסדות שונים.

 

*לקראת תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בארץ או בחו"ל. 

 

**או 30 נקודות זכות לפחות, בהתאם להגדרת מוסד האם

 

 

מועמדים בעלי תואר אקדמי

 

  • מועמדות ומועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד המוכר על ידי המל"ג  בארץ או בחו"ל (או תואר מתקדם יותר),  רשאים להירשם לתכנית לימודים אחת במתכונת דו-חוגית ויחויבו במלוא מכסת שעות הלימוד הנדרשת באותה תכנית. עם זאת, בעלי תואר בוגר, אשר מעוניינים ללמוד בתכנית לימודים נוספת במתכונת דו-חוגית או חד-חוגית בתחום דיסציפלינרי הקרוב לתחום הלימודים הקודם שלהם, יוכלו לקבל פטור מלימודים חופפים (בכפוף לאישור ועדת הוראה של יחידת הלימוד), אך יידרשו ללמוד לפחות שלושה רבעים ממכסת שעות הלימוד הנדרשת באותה התכנית. עם סיום הלימודים תוענק תעודה המקנה את הזכות להמשיך בלימודי התואר השני באותו החוג, בכפוף לתנאי הקבלה. בעלות ובעלי תואר ראשון יכולים ללמוד במסגרת "חוג לאחר תואר" תכנית דו-חוגית אחת בלבד
  • מועמדותם של בעלי ובעלות השכלה אקדמית ממוסדות מחו"ל (כולל משלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו"ל) תובא לדיון בפני ועדת הקבלה היחידתית. הם יורשו להירשם בתנאי ש- 80% מלימודיהם נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי מוכר אחר.
  • בעלי ובעלות תואר בוגר (תואר ראשון ) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל פטורים מתנאי הצגת בגרות. עם זאת, פקולטות או חוגים רשאים להתבסס על נתוני תעודת הבגרות גם לבעלי תואר בוגר, בהתאם לצרכיהם המיוחדים (כגון: הוכחת רמת המתמטיקה למועמדות ולמועמדים להנדסה, למדעים מדויקים או לפקולטה לניהול).
  • חובת הצהרה על לימודים קודמים - אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים קודמים בטופסי הרישום תיחשב להסתרת מידע, על כל המשתמע מכך, על פי תקנות האוניברסיטה וחוקיה. מועמדים בעלי בשכלה אקדמית חלקית או מלאה חייבים למלא טופס מס' 8.

 

 

אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

 

תלמידות ותלמידים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבצי קורסים מוגדרים מראש בהתאם למפורט באתר האו"פ ושהשלימו אותם ברמת הציונים הנדרשת, יכולים להתקבל ליחידות הבאות: 

אפיק המעבר מיועד גם למועמדים חסרי בגרות.