קבלה לתואר ראשון על-פי השכלה אקדמית חלקית או מלאה
תעודות מחול
תעודות מחול

אפשר להתקבל לתוכנית הלימודים שחלמנו עליה על בסיס הישגים שצברנו בתוכנית לימודים קודמת

ניתן להתחיל את הלימודים באוניברסיטה בתכנית שאליה אתה יכול להתקבל, ולעבור לתכנית אחרת המקבלת תלמידים על-סמך הישגים בלימודים אקדמיים חלקיים או מלאים במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובכפוף לתנאי קבלה נוספים של התכנית הרלוונטית.

יש לעמוד בדרישת הסף של תנאי זכאות לבגרות .

 

 

השכלה אקדמית חלקית

 

מועמדות ומועמדים המבקשים להתקבל על סמך השכלה אקדמית חלקית* יידרשו לשנת לימודים בהיקף של 30 שעות סמסטריאליות** לפחות (לחלק מהחוגים – 40 ש"ס לפחות) לא כולל פטורים. בנוסף לכל האמור לעיל, נדרש גם ציון פסיכומטרי, רמת אנגלית ועברית על פי דרישת תכנית הלימודים המבוקשת.

 

מועמד או מועמדת שלמדו בשני חוגים, באחד מהם בהיקף של 30 ש"ס** לפחות (40 ש"ס** ברפואה), וממוצע ציוניהם בכל הקורסים באותו חוג גבוה מממוצע ציוניהם הכולל בשני החוגים, רשאים להגיש בקשה בכתב לוועדת הקבלה להתחשב בממוצע ציוניהם בחוג האחד בלבד, וועדת הקבלה רשאית לבחון את מועמדותו.

לא ניתן לבצע צרוף שעות לימוד להשלמת שנה אקדמית מלאה, ממוסדות שונים.

*לקראת תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בארץ או בחו"ל. 

**או 30 נקודות זכות לפחות, בהתאם להגדרת מוסד האם

 

לתשומת לב

 

מועמדים לשנה"ל תשפ"ד/ תשפ"ה שניתנו להם ציונים בינאריים בסמסטר קיץ של שנה"ל תשפ"ג, האוניברסיטה מאפשרת קבלה לתואר ראשון על סמך השכלה אקדמית חלקית במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 ש"ס לפחות ( 40 ש"ס לפחות בפקולטה לרפואה). ניתן לקבל מועמדים אלה גם אם בגיליון הציונים מופיעים קורסים בציון בינארי בהיקף של 4-6 ש"ס, ובהתחשב בתנאי הקבלה שקבעה הפקולטה.

 

 

מועמדים בעלי תואר אקדמי

 

 • מועמדות ומועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד המוכר על ידי המל"ג  בארץ או בחו"ל (או תואר מתקדם יותר),  רשאים להירשם לתכנית לימודים אחת במתכונת דו-חוגית ויחויבו במלוא מכסת שעות הלימוד הנדרשת באותה תכנית. עם זאת, בעלי תואר בוגר, אשר מעוניינים ללמוד בתכנית לימודים נוספת במתכונת דו-חוגית או חד-חוגית בתחום דיסציפלינרי הקרוב לתחום הלימודים הקודם שלהם, יוכלו לקבל פטור מלימודים חופפים (בכפוף לאישור ועדת הוראה של יחידת הלימוד), אך יידרשו ללמוד לפחות שלושה רבעים ממכסת שעות הלימוד הנדרשת באותה התכנית. עם סיום הלימודים תוענק תעודה המקנה את הזכות להמשיך בלימודי התואר השני באותו החוג, בכפוף לתנאי הקבלה. בעלות ובעלי תואר ראשון יכולים ללמוד במסגרת "חוג לאחר תואר" תכנית דו-חוגית אחת בלבד

 • מועמדותם של בעלי ובעלות השכלה אקדמית ממוסדות מחו"ל (כולל משלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו"ל) תובא לדיון בפני ועדת הקבלה היחידתית. הם יורשו להירשם בתנאי ש- 80% מלימודיהם נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי מוכר אחר.

 • בעלי ובעלות תואר בוגר (תואר ראשון ) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל פטורים מתנאי הצגת בגרות. עם זאת, פקולטות או חוגים רשאים להתבסס על נתוני תעודת הבגרות גם לבעלי תואר בוגר, בהתאם לצרכיהם המיוחדים (כגון: הוכחת רמת המתמטיקה למועמדות ולמועמדים להנדסה, למדעים מדויקים או לפקולטה לניהול).

 • חובת הצהרה על לימודים קודמים - אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים קודמים בטופסי הרישום תיחשב להסתרת מידע, על כל המשתמע מכך, על פי תקנות האוניברסיטה וחוקיה. מועמדים בעלי בשכלה אקדמית חלקית או מלאה חייבים למלא טופס מס' 8.

 

 

אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

 

אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה מאפשר לסטודנטים / ות להתחיל את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה ולהתקבל ללימודים באוניברסיטת ת"א בחלק מהחוגים לשנה א ובחלק לשנה ב .

אפיק המעבר מהאו"פ מיועד גם למועמדים חסרי בגרות בתנאי שהם עומדים בכל דרישות אפיק המעבר אליו הגיש מועמדות כנדרש על ידי אונ' תא 

  

באתר האוניברסיטה הפתוחה מפורט באילו חוגים באוניברסיטת ת"א ניתן להתקבל למסלול חד חוגי בלבד ובאילו מהחוגים ניתן להתקבל למסלול דו חוגי בלבד .

 

יש לסיים את כל הקורסים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה בממוצע ובציונים הנדרשים .

מועמדים לשנה"ל תשפ"ד/ תשפ"ה שניתנו להם ציונים בינאריים בסמסטר קיץ של שנה"ל תשפ"ג יוכלו להתקבל גם אם בגיליון הציונים שלהם מופיעים קורסים בציון בינארי בהיקף של 4-7 ש"ס, ובלבד שהם עומדים בכל תנאי אפיק המעבר. הקבלה היא בדיון פרטני ובאישור ועדת קבלה יחידתית
 

 אין קבלה חריגה לאפיק המעבר.

רמת אנגלית

 • המועמדים.ות באפיק המעבר חייבים להשיג רמת מתקדמים ב' באנגלית למעט בתכניות המבקשות רמה אחרת. יש לבדוק בדף התכנית של החוג הרלוונטי מהי הרמה הנדרשת.

 • על המועמד.ת  לוודא במידע האישי לאחר הרישום ועם קבלת הקוד האישי, שהציון שהושג באנגלית הועבר מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה לאוניברסיטת ת"א .במידה והציון לא הועבר יש לבקש את העברת הציון לאוניברסיטת ת"א .

 •  הציון חייבלהגיע לאוניברסיטת תל אביב בהתאם ללוח הזמנים המפורט באתר הרישום. יש לקחת בחשבון שהעברת הציון לאוניברסיטה לוקחת עד 10 ימי עבודה .

 • לא ילקח בחשבון ציון באנגלית מגיליון הציונים של האו"פ אלא כאמור רק ציון שהועבר ישירות ממאל"ו . מועמד שיש לו קורס אנגלית מהאו"פ יכול לאחר הזנת הציון ממאל"ו לפנות ליחידה להוראת שפות להכרה ברמת האנגלית מהאו"פ .

 

גיליון ציונים 

 • לאפיק מעבר יתקבלו מועמדים שהשלימו את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות המפורסמת באתר האו"פ .

 • יש להעלות דרך המידע האישי למועמד גיליון ציונים מקורי עם כל קורסי האו"פ ציונים בכל קורס וממוצע . במידה ויש קורסים נוספים שנלמדו בנוסף לקורסי האפיק יש להעלות שני גיליונות: גיליון אחד עם כל הקורסים שנלמדו הציונים והשעות. הגיליון השני יהיה רק עם קורסי האפיק, ציונים וממוצע .

 • יש להעביר את גיליון הציונים בהתאם ללוח הזמנים של החוג כמפורט באתר הרישום. אם לא צוין תאריך ניתן להעביר את הגיליון עד שבועיים לפני תחילת שנה"ל / תחילת סמסטר ב.

 • במידה והמועמד לא יקבל מהאו"פ את הציונים עד למועד הנדרש לעיל הוא יקבל הודעת דחייה אוטומטיתרק לאחר קבלת הגיליון הסופי והמלא יוכל המועמד לפנות למשרד הרישום באמצעות דוא"ל im@tau.ac.il בבקשה חריגה לקבלת הגיליון באיחור והסרת הדחייה. 

 

תלמידות ותלמידים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבצי קורסים מוגדרים מראש בהתאם למפורט באתר האו"פ ושהשלימו אותם ברמת הציונים הנדרשת, יכולים להתקבל ליחידות הבאות

 

החוג למדע המדינה

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה​

ביה"ס למדעי המחשב

ביה"ס לכימיה

ביה"ס למתמטיקה

החוג לסטטיסטיקה

ביה"ס לפיזיקה

הפקולטה להנדסה

הפקולטה למדעי החיים

התכנית המשולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה

הפקולטה למדעי הרוח​

הפקולטה לאמנויות

ביה"ס לקולנוע

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב