ידיעת השפה האנגלית והיחידה ללימודי שפות
אנגלית
אנגלית
מבחן המיון באנגלית, רמות הלימוד והקורסים

מבחן מיון באנגלית

החל מתאריך 1.5.2024 ניתן יהיה להבחן בבחינת אמירנ"ט בלבד ייתקבלו ציוני בחינות אמי"ר/אמיר"ם שהתקיימו עד לתאריך זה

 • מבחן המיון באנגלית בודק את הידע של המועמד או המועמדת בשפה זו כדי לסווגו לקורס בהתאם לרמתו. מבחן זה הוא אחד המבחנים בבחינה הפסיכומטרית (פרק האנגלית), אך ניתן להיבחן בו גם בנפרד – מבחן אמיר"נט.
 • כל הנרשמות והנרשמים לאוניברסיטה חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"נט (החל מה 1.5.2024) . מועמדות ומועמדים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית ונבחנו ב-SAT יכולים להציג את ציוניהם במבחן זה לצורך קביעת רמת האנגלית שלהם.
 • ניתן להבחן בבחינת ETS - TOEFL IBT HOME EDITION - בחינה מקוונת המשמשת לקביעת רמה/סווג בשפה האנגלית. הבחינה לא תקפה לחוגים בהם נדרש ציון באנגלית כגון רפואה , רפו"ש , הפרעות בתקשורת , פיזיותרפיה והחוג ללימודים אמריקניים . יש לבדוק בדף התוכנית הרלבנטית . את תוצאות הבחינה יש להעביר ליחידה ללימודי שפות
 • המבחן בודק שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, המתבטאת בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה מורכבת משלושה פרקים שבהם מופיעים שלושה סוגי שאלות: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
 • רמת האנגלית הראשונית של המועמד או המועמדת תיקבע אך ורק על סמך ציון שיושג בהיבחנות במבחן חיצוני בלבד: פרק האנגלית בפסיכומטרי/ ציון במבחן אמי"ר או ציון במבחן אמיר"ם או ציון במבחן אמיר"נט (החל מ-1.5.24).

 

 

ההכנה למבחן המיון באנגלית

 

כיוון שידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר, והבחינה בודקת בעיקר שליטה בשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לקראתה. עם זאת, אם לא קראת חומרי קריאה באנגלית כמה שנים, כדאי לרענן את ידיעותיך באמצעות קריאת טקסטים בתקופה הסמוכה לבחינה.

 

 

מי חייב להיבחן במבחן

 

 • כל המועמדות והמועמדים הנבחנים בבחינה פסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית, הכלול בה (פרק האנגלית בפסיכומטרי)
 • גם מועמד או מועמדת הפטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה, שעתידים להבחן בבחינה הפסיכומטרית, חייבים במבחן המיון הנכלל בה, אך גם אם ישיגו תוצאה נמוכה מ"פטור", יהיה פטור מלימודי האנגלית כשפה זרה.
 • מועמד או מועמדת שאינם חייבים בבחינה הפסיכומטרית ומועמד או מועמדת שמתקבלים אוטומטית לפי בגרות על פי "קבלה ללא פסיכומטרי" חייבים בבחינת  אמיר"ם או אמיר"נט, אם אין להם בחינה פסיכומטרית או SAT בתוקף. מועמד או מועמדת שרמת האנגלית שלהם תקבע על פי ציוניהם ב-SAT מתבקשים לבדוק בטבלה שבהמשך מהי הרמה שתקבע להם על פי ה- SAT ולהחליט אם כדאי להם לגשת לבחינת  אמיר"נט. אם לא ייבחנו, תיקבע רמת האנגלית שלהם לפי החלק המילולי (critical reading and writing) של מבחן ה-SAT.
 • ציון במבחן  ה-ACT  אינו קביל לקביעת רמת אנגלית.
 • כל מועמד או מועמדת, תלמיד או תלמידה באוניברסיטת תל-אביב יכולים להיבחן בבחינת אמיר"נט גם אם יש להם רמת אנגלית בתוקף. 

 • היבחנות חוזרת בבחינות אמירנ"ט אפשרית רק אם עברו 35 ימים מההיבחנות הקודמת. כלומר, יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון באנגלית. נבחן או נבחנת שייבחנו בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתם תיפסל וכספם לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו או עליה להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחנו שוב בבחינת מיון באנגלית.

נהלי הרשמה לבחינת אמיר"נט

 

ההרשמה לבחינות אלה נפרדת מההרשמה לבחינה הפסיכומטרית. ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

 

בחינה חוזרת והמועד האחרון

 

 • המועד האחרון הרלוונטי לצורך השגת רמת מינימום לקבלה לסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ה הוא כמפורט בטבלת לוח הזמנים 
 • כל המועמדות והמועמדים לסמסטר ב' נדרשים להמציא את הרמה הנדרשת עד שבוע לפני תחילת הסמסטר
 • מועמדות ומועמדים לרפואה לבעלי תואר ראשון (סימול חוג 0102), רשאים להיבחן עד מועד יולי 2024. מועמדות ומועמדים לביה"ס לרפואה ולרפואת שיניים רשאים להיבחן עד מועד מרץ/אפריל 2024 .

 

מועמד או מועמדת שיבצעו את הרישום לבחינה לאחר סיום ההרשמה יועברו למועד הבא.

 


 

בחינה בתנאים מותאמים

 

 • מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ.
 • לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הרגילה או כמה שבועות אחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים.
 • מועמד עם מגבלה (רפואית, פיזית או פסיכיאטרית, וכן לקות למידה או קשב) המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים יוכל לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ומסמכים נדרשים באתר מאל"ו, או בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההרשמה לבחינה.
 • מי שבגלל מגבלה גופנית (כגון הריון מתקדם, משקל עודף מאוד, ריתוק לכיסא גלגלים וכדומה) אינו יכול לשבת בכיסא אוניברסיטאי, נדרש להגיש בקשה לתנאים מותאמים על פי הנהלים המפורטים באתר מאל"ו (מגבלות פיזיות).
 • מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה הבחינה.

 

 

 


 

 

 

קביעת הרמה באנגלית

רמת האנגלית של מי שיהיה לו יותר מציון תקף אחד (מפרק האנגלית שבבחינה הפסיכומטרית, ממבחן אמי"ר או אמיר"ם או מהחלק המילולי של ה-SAT, תיקבע לפי הרמה הגבוהה ביותר שהשיג המועמד. לפניך טבלה המפרטת את קביעת הרמה באנגלית על פי ציוני המבחנים שמפורטים לעיל, וטבלה המפרטת את רמות המינימום, הנדרשות לצורך תחילת לימודים ביחידות הלימוד השונות.

 

הסיווג הראשוני לרמת אנגלית ייעשה אך ורק על בסיס ציון מבחן חיצוני: פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, ציון מבחן אמיר"ם, ציון מבחן אמי"ר, אמיר"נט (החל מ-1.5.24) או ציון בחלק המילולי של מבחן ה- SAT.

 

הרמה באנגלית בהתאם לציון בבחינת המיון

 

לתשומת לב - החל מינואר 2020 חלה האחדה של סולם ציוני הבחינות המסווגות לרמת אנגלית. כל הציונים יחושבו על פי הסולם:  50-150 

 

מועמד או מועמדת שיש בידיהם ציון מבחן אמי"ר מלפני שנת 2020, עליהם להחסיר את הערך 100 מהציון, ולאחר מכן לבדוק את רמת האנגלית שלהם, לפי הטבלה המופיעה מטה.

 

 

הרמה באנגלית הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ אמי"ר/אמיר"ם/אמיר"נט הציון המילולי  ב-SAT
(בחלק של ה-Critical reading and writing
טרום בסיסי עד 84  
בסיסי 99-85  
מתקדמים א' 119-100 350 - 376
מתקדמים ב' 133-120 377 -437

פטור

134+

438+

 

 

רמות האנגלית הנדרשות מהמועמדים לחוגים השונים

 

 • כל המועמדות והמועמדים נדרשים להגיע לרמת מתקדמים א' לפחות עד תחילת שנת הלימודים, למעט ביחידות הלימוד בהן מצוין אחרת בטבלת תנאי הקבלה של היחידה, ולרמת פטור בהתאם לתקנון הפקולטה הרלוונטית.
 • מועמדות ומועמדים שיסווגו לרמת "טרום בסיסי" יידחו אוטומטית, גם אם קיבלו קודם לכן הודעת קבלה על תנאי אנגלית (למעט עולים מארצות שבהן לא למדו אנגלית ברמה הנלמדת בבתי ספר תיכוניים בארץ)
 • מועמד או מועמדת שסווגו לרמת "טרום בסיסי" וישתתפו בקורס/י קיץ באנגלית המתקיימים באוניברסיטת תל-אביב (קורס אחד או שניים בהתאם לציון במבחן המיון) יציגו במשרד הרישום אישור על היותם ברמת "בסיסי" מיד עם סיום הקורס וזאת על מנת לבטל את הודעת הדחייה ולבדוק אפשרות לקבלו ללימודים על תנאי עד שיגיע לרמת "מתקדמים א'"
 • מומלץ להשתתף בקורס גם למועמדות ולמועמדים שטרם קיבלו הודעת קבלה.

 

 

 

השלמת הרמה הנדרשת לאוכלוסיות שונות

 

 • עולות ועולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית שהתקבלו לתואר ראשון ונמצאים בארץ עד שלוש שנים, ולא הגיעו לרמת המינימום הנדרשת, עליהם להגיע לרמת "מתקדמים א'" עד תחילת שנה ב' ללימודיהם ולסיים חובותיהם באנגלית עד תחילת שנה ג'.
 • עולות ועולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית, שהתקבלו לתואר שני, נדרשים להגיע לרמת "פטור" עד תחילת שנת הלימודים.
 • תלמידות ותלמידי אוניברסיטת תל-אביב לתואר ראשון הנרשמים לחוג לימודים נוסף/אחר - המועד להשלמת הרמה הנדרשת מחושב מתחילת לימודיהם באוניברסיטה ולא מתחילת לימודיהם בחוג החדש/אחר. לדוגמה: תלמיד או תלמידה שכבר למדו שני סמסטרים חייבים להגיע לרמת "פטור" לפני תחילת לימודיהם בחוג החדש.

 

פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה
 • בעלות ובעלי ציון "פטור" שהושג בפרק האנגלית בבחינה פסיכומטרית או במבחן אמי"ר/אמיר"ם/אמיר"נט או מהחלק המילולי ב-SAT.
 • בעלות ובעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג. 
 • בעלות ובעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל, המצוי בארץ דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בו אנגלית. פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית. 
 • בעלות ובעלי תואר ממוסד אקדמי בחו"ל המצוי בארץ לא דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בתכנית כולה הנה באנגלית.
 • תלמידות ותלמידים שלמדו שנתיים לפחות - ברמה תיכונית (כיתות י"א-י"ב) או ברמה על-תיכונית - בארץ דוברת אנגלית, ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד בחו"ל אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית בלבד.
 • תלמידות ותלמידים שסיימו בהצלחה, במסגרת שנת לימודים מלאה בטכניון או באוניברסיטה בארץ, קורס המעניק "פטור" באנגלית בציון 60 לפחות (לתלמידי מדעי הרוח ובי"ס לחינוך - בציון 70 לפחות), בתנאי שהקורס הוכר ע"י היחידה להוראת שפות באוניברסיטת תל-אביב. תלמידות ותלמידים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, ובו יצויינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.
 • לבירור תנאי ההכרה בפטור לתלמידות ולתלמידי האוניברסיטה הפתוחה, נא לפנות למזכירות היחידה להוראת שפות.


מועמדות ומועמדים אשר קיבלו "פטור" על-סמך בחינה בלבד באוניברסיטה או במוסד אחר להשכלה גבוהה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת תל-אביב.

 

ההכרה בקורסים כפופה לנוהל ההתיישנות ללימודים לתואר ראשון

קורסים באנגלית של היחידה ללימודי שפות

היחידה ללימודי שפות מקיימת מערכת של קורסים סמסטריאליים באנגלית ברמות:

 

 • טרום בסיסי
 • בסיסי 1
 • בסיסי 2 
 • מתקדמים א'
 • מתקדמים ב'
 • קורס כתיבה מדעית לתלמידי מחקר

 

 

לאתר היחידה לשפות >

 


 בקורסים באנגלית מושם דגש על רכישת מיומנויות קריאה על מנת להכשיר את הסטודנטים והסטודנטיות להתמודד עם החומר הביבליוגרפי.

 

 

מידע על הקורסים של היחידה ללימודי שפות:

 

 1. קורסים לרמת טרום בסיסי, טרום בסיסי א': מיועדים לאלה שסווגו לרמת נכשל וציונם במבחן באנגלית הוא 50-69. קורסים אלה יתקיימו בעונת לימודי הקיץ או לפי דרישה. קורס זה לא ייפתח בקיץ תשפ"ד.
 2. טרום בסיסי ב': מיועדים לאלה שסווגו לרמת נכשל שציונם הוא 70-84. קורסים אלה יתקיימו בעונת לימודי הקיץ או לפי דרישה. קורס זה לא ייפתח בקיץ תשפ"ד.
 3. קורסים ברמת "בסיסי": קורס זה יתקיים בעונת לימודי הקיץ, תשפ"ד בימים א' עד ה' בבוקר. קורס ברמת בסיסי 2 יתקיים בקיץ בימים א', ג', ה' בבוקר בלבד.
 4. קורסים ברמת "מתקדמים א": קורסים אלה מתקיימים במהלך שנת הלימודים - ארבע שעות שבועיות, ובעונת לימודי הקיץ במספר מצומצם - 12 שעות לשבוע.
 5. קורסים ברמת "מתקדמים ב": קורסים אלה מתקיימים במהלך שנת הלימודים - בהיקף של ארבע שעות שבועיות. חומר הלימוד מותאם למקצועות הלימוד בכל חוג/פקולטה. התלמיד או התלמידה חייבים ללמוד בקורס המיועד לפקולטה או לחוג שהם לומדים. ציון עובר בקורס מתקדמים הינו 60 לפחות, ולתלמידות ולתלמידי מדעי הרוח ובית הספר לחינוך - 70 לפחות. קורסי "מתקדמים ב'" בעונת הקיץ מיועדים אך ורק לתלמידות ולתלמידים, שלא סיימו את חובות האנגלית בשנה א'. קורסי הקיץ כרוכים בתשלום.
 6. קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר: מטרת קורסים אלה היא להקנות ללומד וללומדת את מיומנויות הכתיבה המדעית באנגלית. קורסים אלה מיועדים גם לתלמידות ולתלמידים המבקשים להגיש את עבודת המחקר שלהם באנגלית. קורסים אלה ייפתחו בהתאם לדרישות החוגים. לקבלת מידע נוסף נא לפנות למזכירויות החוגים, בפקולטה אליה הינך רשום.ה.

 

 

מועדי הקורסים בעונת לימודי הקיץ תשפ"ד:

 

 • הקורסים מתקיימים בימים א' עד ה' כולל.
 • קורסים ברמת "טרום בסיסי א' ו- ב' לא ייפתחו בקיץ תשפ"ד.
 • מועדי הקורסים בקיץ תשפ"ד יתקיימו בין התאריכים 15.9.24-10.10.24 (לימודי בוקר, מלבד קורס ברמת מתקדמים ב', הניתן בבוקר או בערב).

רישום לקורסים לעונת לימודי הקיץ:

לצורך הרישום לכל הרמות לעונת לימודי הקיץ יש לפנות בתאריכים: 18-19.8.24, בשעות: 13:00-10:00, ליחידה ללימודי שפות, בנין ווב, מזכירות סטודנטים, קומה ב' חדר 216. טל: 03-6407007, 03-6409465 .

 

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב