ידיעת השפה העברית - לתואר ראשון
ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה העברית

מועמדות ומועמדים ללימודי תואר ראשון נדרשים להוכיח רמת שליטה בשפה העברית

פטורים מהוכחת שליטה בשפה העברית, רק מועמדות ומועמדים העונים על אחד או יותר מהסעיפים שלהלן:

 • מועמדות ומועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, שבכל בחינות הבגרות שבהן נבחנו (פרט לבחינות במקצועות שפה זרה) שפת שאלוני הבחינה ושפת המענה הייתה עברית
 • מועמדות ומועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית והשיגו ציון כללי של 450 נקודות לפחות 
 • בוגרות ובוגרי מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל להעניק תארים אקדמיים וששפת ההוראה בהם עברית (לא כולל שלוחות מחו"ל)
 • בוגרות ובוגרי שלוש שנות לימוד בבית הספר לאחיות בארץ
 • מסיימות ומסיימי כיתה י' שלמדו בישראל עשר שנים רצופות לפחות, בבתי ספר ששפת ההוראה בהם היא עברית ועמדו בהצלחה בבחינת הבגרות בלשון ובהבעה עברית
 • מועמדות ומועמדים לתכניות לימודים בינלאומיות, אלא אם כן ועדת ההיגוי של התכנית קבעה, שחלה עליהם דרישת ידיעת השפה העברית

 

מועמדות ומועמדים החייבים בהוכחת שליטה בשפה העברית נדרשים להגיע לרמה ג' לפחות לפני תחילת שנת הלימודים.

 

הסיווג הראשוני לרמת עברית יעשה אך ורק מציון במבחן יע"ל או יעל"נט.

 

מועמדות ומועמדים שרמתם נמוכה מרמה ג' יוכלו להגיע לרמה הנדרשת לשם קבלה באמצעות היבחנות חוזרת במבחן יע"ל/יעל"נט או באמצעות השתתפות בקורסי רמה בעברית (הסיווג לרמת קורס יעשה ע"ס ציון במבחן יע"ל) של המרכז ללימודי עברית.

 

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך).  נבחנת או נבחן שייבחנו בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתם, המאוחרת מבין השניים, תיפסל וכספם לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

 

 

בחינת ידע בעברית - מבחן יע"ל

 

בחינת ידע בעברית (יע"ל ) משמשת לבדיקת רמת השליטה בשפה העברית

 

 • מועמדות ומועמדים ללימודי תואר ראשון, שאינם נמנים עם רשימת הפטורים שלעיל, חייבים להיבחן בבחינת יע"ל/יעל"נט של המרכז הארצי לבחינות והערכה ולהשיג ציון של 105 לפחות על מנת להתקבל ללימודים.
 • מועמד או מועמדת שלא נבחנו במבחן יע"ל או יע"לנט, לא יוכלו להתחיל את לימודיהם באוניברסיטה, אף אם עמדו בכל תנאי הקבלה האחרים של יחידת הלימוד אליה נרשם.
 • מועמד או מועמדת שנבחנו במבחן יע"ל או יע"לנט ולא השיג ציון 105, יכולים להיבחן שוב על מנת לשפר את ציוניהם, ובתנאי שמועד המבחן קביל לקבלה לשנת תשפ"ה.
 • מועמד או מועמדת שנבחנו במבחן יע"ל או יע"לנט והשיגו ציון שמסווג אותם לרמה ב' (104-84) יוכלו לבדוק אפשרות להשתתף בקורסי העברית, של המרכז להוראת העברית, לפני תחילת הלימודים, בכדי לנסות לשפר את רמת העברית שלהם ולהתקדם לרמה הנדרשת לשם קבלה.

 

 

מועדי הבחינה

 

מועמדות ומועמדים שייבחנו בארץ בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית בכל אחד ממועדי הבחינה השנה יוכלו להיבחן במבחן יע"ל מיד לאחר הבחינה הפסיכומטרית, ללא תשלום נוסף. במקרה זה אין צורך בהרשמה נפרדת למבחן יע"ל.

 

 מועדי הבחינה בהם יכול להיבחן גם מי שלא נבחן באותו מועד בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית

 

 • כל המועמדות והמועמדים החייבים במבחן יע"ל יכולים להיבחן בהתאם ללוח זמנים של כל תוכנית לימודים, למעט מועמדים לרפואה שחייבים להיבחן לא יאוחר ממועד מרץ/אפריל 2024 
 • מועמדות ומועמדים לתכנית ארבע שנתית ברפואה, חייבים להגיע לרמת פטור עד חודש יולי 2024.
 • כל המועמדות והמועמדים לסמסטר ב' נדרשים להמציא את הרמה הנדרשת עד לתאריך 1.3.2024 .
 • כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מזכה את הנבחן או הנבחנת בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום. 

 

 

רמות הידע בעברית

 

 להלן רמות העברית לפי ציון מבחן יע"ל:

 

הציון   הרמה
58-50 נכשל
83-59  רמה א'
104-84 רמה ב'
131-105 רמה ג'
132 ומעלה פטור

 

 

הציון במבחן יע"ל מועבר לאוניברסיטאות בנפרד ואינו נכלל בציון הפסיכומטרי. הציון ישלח לנבחנים ולנבחנות באמצעות כתובת המייל או בדואר. כמו כן, ניתן לצפות בציון באתר האינטרנט של המרכז הארצי בסמוך להעברת הציון לאוניברסיטאות.

 

 

מועד אחרון להשגת רמת ה"פטור" בעברית

 

התלמידות והתלמידים חייבים להגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על תלמידות ותלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות ההוראה הפקולטטיות רשאיות לאשר, על בסיס אישי, דחייה בהשגת ה"פטור" לתלמידים – כל מקרה לגופו של עניין.

 

 

הרשמה למבחן יע"ל

 

 • מי שבוחר או בוחרת להיבחן במבחן יע"ל בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית צריך.ה להירשם למבחן זה בנפרד ולשלם עבורו.
 • הרשמה לבחינה לאחר תאריך סיום ההרשמה תועבר למועד הבא.

 

ניתן להירשם לבחינת יע"ל באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - למידע נוסף לרבות מידע על בחינת יע"ל בתנאים מותאמים, ניתן לפנות אל מדור פניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001; פקס  02-6759543; טל'  02-6759555

 

הרשמה לבחינת יע"לנט

 

מאל"ו פתח את מערכת ההרשמה הישירה לבחינת יעלנט. כל אדם הזקוק לבחינת ידע בעברית יכול כעת להירשם לבחינת יעלנט ולקבל שיבוץ באופן עצמאי.

 • לפי שעה, בחינות בהרשמה ישירה מתקיימות במרכז הבחינות של מאל"ו בחיפה בלבד.
 • ההרשמה פתוחה לכולם, והיא על בסיס כל הקודם זוכה.
 • על המתעניינים לפנות לאתר מאל"ו בכתובת: https://www.nite.org.il/other-tests/yaelnet
 • לאחר הכנסת הפרטים האישיים וקריאת נהלי ההרשמה יוכלו הנרשמים לבחור את תאריך הבחינה הנוח להם, לשלם, ולקבל הזמנה לבחינה ללא מעורבות מוסד הלימודים.
 • שימו לב, יש להמתין 35 יום לפחות בין כל שתי היבחנויות בבחינת ידע בעברית (יע"ל / יעלנט).

 

קורסים ללימודי השפה העברית

 

 • האוניברסיטה אינה מקיימת, במסגרת לימודי החובה לתואר, קורסים לידיעת השפה העברית. 
 • אחת המסגרות ללימודי השפה העברית היא המרכז ללימודי עברית, לו העניקה האוניברסיטה הרשאה לתת את שירותי ההוראה בשטח האוניברסיטה. הקורסים הם בתשלום. למידע מפורט אודות המרכז

 

 

קורס קיץ מרוכז

 

במסגרת המרכז ללימודי עברית מתקיים קורס קיץ מרוכז (בחודשי הקיץ) בכל רמות הלימוד. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום (גובה התשלום יפורסם בחודש מאי). הקורס מיועד למועמדות ולמועמדים, לתלמידות ולתלמידים שלא הגיעו לרמה הנדרשת לשם קבלה במבחן יע"ל, או למי שרוצה להגיע לרמת "פטור" בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים.

 

הרישום לקורס הקיץ ייערך במשרד המרכז ללימודי עברית באוניברסיטה, החל מחודש יוני.

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב