נהלי ביטול מועמדות
ביטול מועמדות
ביטול מועמדות

נרשמת לאוניברסיטה אבל אין בכוונתך ללמוד?

מועמדים ומועמדות שנרשמו לאוניברסיטה ואין בכוונתם ללמוד, יוכלו לבטל את הרשמתם על פי ההנחיות הבאות:

 

 

ביטול ההרשמה למתקבלות ולמתקבלים לסמסטר א'

 

מועמדות ומועמדים שהתקבלו ושילמו את המקדמה למימוש הלימודים אך החליטו לבטל את מועמדותם, יחויבו בתשלום כמפורט להלן:

 

  • ביטול עד ה 6.9.2024 לא יחויב בסכום המקדמה
  • ביטול מ-7.9.2024 ועד 6.10.2024 יחויב במחצית מסכום המקדמה בהתאם לסכומים המפורטים בנספח להודעת הקבלה
  • ביטול לאחר 7.10.2024 - יחויב במלוא המקדמה בהתאם לסכומים המפורטים בנספח להודעת הקבלה , גם אם המועמד.ת התקבלו לאחר תאריך זה

בכל מקרה ראה הסכום הקובע לדמי טיפול בתקנות תשלום שכר לימוד עקב ביטול  הרשמה / הפסקת לימודים כמפורט בסעיף י 2 לנספח להודעת קבלה .

 

כאמור, תשלום המקדמה למימוש לימודים נועד להבטיח מקום למתקבל.ת לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמדת או מועמד אחרים במקום המבטל או המבטלת.

 

במידה ויבוטלו הלימודים בחוג מסוים, או שחוגים מתוכננים לא ייפתחו מכל סיבה שהיא, תישלח על כך הודעה אישית למועמדות ולמועמדים לחוגים אלה.

 
 

החל מ-15.9.2024 יחולו תקנות שכר הלימוד המפורסמות בתקנות הפסקת לימודים בשכר לימוד.

 

ביטול ההרשמה למתקבלות ולמתקבלים לסמסטר ב'

נהלי ביטול הרשמה סמסטר ב' מפורטים בנספח הרלוונטי בקישור המצורף

 

ויתור על קבלה לחוג

המועמדות והמועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוגים אלה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולבקש החזר מקדמת המימוש על פי לוח הזמנים המפורט לעיל,  הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך. 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב