תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0573 מסלול 0000

תנאים לדיון בקבלה חריגה

דרישות הסף של התוכנית

ידע במתמטיקה

ציון 70 ומעלה בבחינת הסיווג במתמטיקה, וגם ציון 70 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל או ציון 80 ומעלה בהיקף של 4 יח"ל

ידע בפיזיקה

ציון 60 ומעלה בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל (קבלה חריגה על בסיס תנאי זה אינה מקנה פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה)

או

ציון 135 ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית, וגם: ציון 90 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל

או

ציון התאמה גבוה ב-15 נקודות לפחות מסף הקבלה וגם ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל

או

לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, במסגרתם נלמדו לפחות 4 קורסים סמסטריאליים אקדמיים בהנדסה, במדעים מדוייקים או במדעי החיים  בציון 75 ומעלה בכל אחד מהם

פסיכומטרי

ציון התאמה הנדסה  גבוה ב 10 נקודות לפחות מחתך הקבלה וכן ציון פסיכומטרי כללי שאינו נמוך מהסף הנדרש ביותר מ-5 נקודות;

או

לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, לקראת תואר בוגר בהנדסה, מדעים מדוייקים או מדעי החיים,  בהיקף של 30 ש"ס אקדמיות לפחות, עם ממוצע ציונים של 85 ומעלה, ללא אף כישלון

או

ציון 75 ומעלה בכל אחד וממוצע 80 ומעלה בקורסים הבאים:  חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית, באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או אלגברה ליניארית 1 באוניברסיטה הפתוחה; וגם פיסיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או מכניקה או חשמל ומגנטיות באוניברסיטה הפתוחה 

או

ממוצע בגרות 112 לפחות וגם ציון 95 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה וגם ציון 90 ומעלה ב- 5 יח"ל פיזיקה

או

תואר בוגר (תואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 ומעלה, וגם ציון 80 ומעלה בבחינת הסיווג בפיזיקה;

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

הלימודים הקודמים לא היו בתחומי ההנדסה

או

הלימודים הקודמים הסתיימו עם לא יותר מכישלון אחד 

או

חלפו לפחות שנתיים ממועד סיום הלימודים הקודמים.

מידע מפורט על אפיקי הקבלה

אפיקי קבלה חריגה

ציון פסיכומטרי של 700 ומעלה וגם ציון של 135 נקודות ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית

או

ממוצע בגרות 115 לפחות וגם ציון 95 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה וגם ציון 90 ומעלה ב- 5 יח"ל פיזיקה

או

תואר בוגר (תואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 ומעלה, וגם ציון 80 ומעלה בבחינת הסיווג בפיזיקה;

או

לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, לקראת תואר בוגר בהנדסה, מדעים מדוייקים או מדעי החיים בהיקף של 30 ש"ס אקדמיות לפחות, בממוצע ציונים של 85 ומעלה, ללא אף כישלון

או

ציון 75 ומעלה בכל אחד וממוצע 80 ומעלה בקורסים הבאים: חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית, באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או אלגברה ליניארית 1 באוניברסיטה הפתוחה; וגם פיסיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או מכניקה או חשמל ומגנטיות באוניברסיטה הפתוחה

דגשים חשובים

 • יתקבלו בקשות לדיון בקבלה חריגה ממי שאינם עומדים באחד מתוך תנאי הקבלה הבסיסיים, לרבות תנאי "השכלה קודמת המונעת קבלה", ורק אם הם עומדים בתנאי החלופי עבור תנאי זה. יודגש כי כל בקשה לקבלה חריגה מועברת לוועדת הקבלה היחידתית שתחליט על קבלת או דחית הבקשה בהתחשב במכלול הנתונים ובמספר המקומות הפנויים שנותרו בחוג המבוקש. את הבקשות יש להעביר לפקולטה להנדסה, לכתובת מייל:  kabalahand@tauex.tau.ac.il

 • החל בתאריך מסויים רשאית הפקולטה להנדסה להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתכניות הלימוד. התאריך יפורסם מראש. העלאת סף הקבלה לא ישפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה על חשבון שכר לימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך סגירת רישום שלאחריו יתקבלו מועמדים ברישום מאוחר בלבד.

 •  ציון התאמה-הנדסה* מבוסס על שקלול ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי, בתוספת בונוס 10 נקודות לנבחנים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יח"ל כ"א ובציון 55 לפחות כל אחד. תוספת זו תינתן רק למועמדים העומדים בתנאים הבסיסיים המינימליים המאפשרים רישום לתכנית זו

 • המתקבלים לפקולטה להנדסה חייבים בידע מוקדם בפיזיקה. כ-"חסר פיזיקה" מוגדר כל מי שלא עמד בבחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל לפחות בציון 70 ומעלה. קבלתם של מועמדים "חסרי פיזיקה" תהיה על תנאי, כמפורט בלשונית 'חסרי פיזיקה'

 • קבלה על סמך אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, ראה פירוט תחת לשונית 'שנה מתקדמת'. יש להגיש גליון ציונים עדכני וסופי עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים

החל משנה"ל תשפ"ו יתכן שינוי ברשימת המקצועות הטכנולוגיים לצורך עמידה בדרישת מקצוע ריאלי . יש להתעדכן

 

 • מועמדים בעלי תעודת הנדסאי בעת ההרשמה, אשר נבחנו בבחינות הגמר הממשלתיות, ניתן יהיה להכיר בממוצע של בחינות אלה כמקצוע בגרות ריאלי או טכנולוגי ברמה של שבע יחידות. ההתחשבות בציונים לצורך חישוב ציון ההתאמה, תיעשה רק אם תביא לשיפור בממוצע הבגרות.
 • מועמדים בוגרי בתי-ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם שקילה לתעודת בגרות ישראלית: תנאי "מתמטיקה" ותנאי "מקצוע ריאלי נוסף" יתמלאו עבורם אם עמדו בשתי בחינות ברמה מתקדמת בלימודים התיכוניים או האוניברסיטאיים במתמטיקה ובמקצוע ריאלי נוסף.
 • מועמדים בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם אינה שקילה לתעודת בגרות ישראלית: על מועמדים אלה לסיים שנת מכינה מוכרת במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה ו 5 יח"ל פיזיקה). ראה מועמדים בוגרי מכינת עולים להלן.
 •  בוגרי מכינה לפקולטה להנדסה נדרשים למכינה במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה 5 יח"ל פיזיקה). הקבלה מבוססת על ציון התאמה, המורכב מתוצאת בחינת הכניסה הפסיכומטרית בשילוב עם ממוצע תעודת הבגרות, או בשילוב עם ממוצע המכינה.
 • מועמדים בוגרי מכינת עולים: ציון ההתאמה של מועמדים בוגרי מכינת עולים יורכב מממוצע המכינה (שבה נלמדו מתמטיקה ופיזיקה בהתאם לדרישות הסף), ומציונם בבחינה הפסיכומטרית. 
 • כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. לא ניתן ללמוד לימודים חלקיים, למעט במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת הוראה

 

הלימודים בתכנית להנדסת תעשייה וניהול נמשכים ארבע שנים והם מתקיימים במתכונת חד-חוגית. תכנית הלימודים משלבת ידע תיאורטי ומעשי, תוך הדגשת ההיבט ההנדסי והכמותי.

השנתיים הראשונות מוקדשות לשיעורי החובה, הכוללים את תשתית הידע במדעים מדויקים ובהנדסה ההכרחית למהנדס התעשייה והניהול.

הנדבך השני של קורסי החובה, הניתן בשנים המתקדמות בתואר, מתרכז בתחומי הליבה של הנדסת התעשייה והניהול, כגון: תפעול מערכות, כלי חקר ביצועים, ניהול וכלכלה ומערכות מידע. החל מהשנה השלישית מוצעים קורסים ממקבצי הבחירה להעמקת הידע בתחומים הנבחרים בהתאם לנטיות לבו של הסטודנט.

תוכנית הבחירה כוללת קורסים הנחלקים לשלושה מקבצים: תפעול מערכות, ניהול, ומחשבים ומערכות מידע.

 

ניתן לבקש ללמוד הנדסת תעשייה וניהול עם הקבץ במדעי הרוח. הבקשה תאושר למועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר מקרב המתקבלים להנדסת תעשייה וניהול.

המעוניינים מתבקשים למלא טופס 32

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
יועצת לענייני לימודים: ד"ר נטע רבין
ימי קבלה: בתיאום מראש
לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא: רישום/קבלה