תואר ראשון בהנדסת חשמל

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0512

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

ידע במתמטיקה

ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל;

או

ציון 90 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל  (כל המתקבלים ע"ס 4 יח"ל נדרשים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה )

 

או

ציון 75 ומעלה באחד מהקורסים הבאים: חדו"א 1א'/  חדו"א 1ב'/ אלגברה ליניארית באוניברסיטת תל אביב, או אינפי 1/ אינפי 2/ אלגברה ליניארית1 באוניברסיטה הפתוחה

מקצוע ריאלי נוסף

 

פיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 75

או

כימיה או מקצוע טכנולוגי  בהיקף של 5 יח"ל בציון 75 ומעלה עם בחינת סיווג בפיזיקה

או

ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל בציון 83 ומעלה עם בחינת סיווג בפיזיקה

או

ציון 75 ומעלה בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או בקורס מכניקה או חשמל ומגנטיות של האוניברסיטה הפתוחה

 

או

ציון 140 ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית, וגםציון 90 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל עם בחינת סיווג בפיזיקה 

 

 

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי כללי 650 ומעלה

או

תואר בוגר במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 ומעלה וגם ציון 80 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל או בבחינת הסיווג בפיזיקה או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב  או בקורס מכניקה או חשמל ומגנטיות של האוניברסיטה הפתוחה

או

ציון 80 ומעלה בכל אחד מהקורסים הבאים : חדו"א 1א' או  חדו"א 1ב', או אלגברה ליניארית באוניברסיטת תל אביב, או אינפי 1 או אינפי 2 או אלגברה ליניארית1 באוניברסיטה הפתוחה וגם  פיזיקה קלאסית 1.באוניברסיטת תל אביב או מכניקה או חשמל ומגנטיות באוניברסיטה הפתוחה

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

לא היו לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

או

הלימודים האקדמיים הקודמים  הסתיימו בממוצע מצטבר של 75 ומעלה, ולא הופסקו מסיבות אקדמיות (כגון כישלון בקורסים)

אפיקי קבלה

ציון התאמה הנדסה

ציון התאמה-הנדסה* עומד בסף קבלה

תואר אקדמי

תואר בוגר במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 ומעלה וגם ציון 80 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל או בבחינת הסיווג בפיזיקה או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב  או בקורס מכניקה או חשמל ומגנטיות של האוניברסיטה הפתוחה

השכלה אקדמית קודמת

ציון 80 ומעלה באחד לפחות מהקורסים הבאים: חדו"א 1א'/ חדו"א 1ב'/ אלגברה ליניארית באוניברסיטת תל אביב, או אינפי 1/ אינפי 2/ אלגברה ליניארית1 באוניברסיטה הפתוחה ובאחד לפחות מבין  פיזיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב או מכניקה/ חשמל ומגנטיות באוניברסיטה הפתוחה

או

בעלי ציון 80 ומעלה בשניים מהקורסים הבאים ובממוצע כללי של 85 ומעלה: חדו"א 1א'/ חדו"א 1ב'/ אלגברה ליניארית באוניברסיטת תל אביב, או אינפי 1/ אינפי 2/ אלגברה ליניארית1 באוניברסיטה הפתוחה וגם קיבל ציון 90 לפחות בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל

דגשים חשובים

 • יתקבלו בקשות לדיון בקבלה חריגה ממי שאינם עומדים באחד מתוך תנאי הקבלה הבסיסיים, לרבות תנאי "השכלה קודמת המונעת קבלה", ורק אם הם עומדים בתנאי החלופי עבור תנאי זה. יודגש כי כל בקשה לקבלה חריגה מועברת לוועדת הקבלה היחידתית שתחליט על קבלת או דחית הבקשה בהתחשב במכלול הנתונים ובמספר המקומות הפנויים שנותרו בחוג המבוקש. את הבקשות יש להעביר לפקולטה להנדסה, לכתובת מייל:  kabalahand@tauex.tau.ac.il
 • מועמדים.ות שנבחנו בבחינת סיווג בפיזיקה במוסד אקדמי אחר מזה המופיע לעיל והשיגו את הציון הנדרש או לחלופין למדו קורסים אקדמיים בפיזיקה במוסד אקדמי אחר והשיגו את הציונים הנדרשים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת קבלה להכרה בקורסים אלה כחלופה ובתנאי שנלמדו באחד מהמוסדות המפורטים בלשונית "בחינות סיווג". 
 • החל בתאריך מסויים רשאית הפקולטה להנדסה להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתוכניות הלימוד. התאריך עצמו יפורסם שבועיים מראש. העלאת סף הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה ע"ח שכר הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל, אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך לסגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו מועמדים בקבלה חריגה בלבד.
 • ציון התאמה-הנדסה* מבוסס על שקלול ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי, בתוספת בונוס 10 נקודות לנבחנים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יח"ל ובציון 55 לפחות בכל אחד מהם. תוספת זו תינתן רק למועמדים העומדים בתנאים הבסיסיים המינימליים המאפשרים רישום לתכנית זו.
 • קבלה על סמך אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, ראה פירוט תחת לשונית 'שנה מתקדמת'. יש להגיש גליון ציונים עדכני וסופי עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים . רלבנטי רק לנרשמים בסמסטר א 

 

החל משנה"ל תשפ"ו יתכן שינוי ברשימת המקצועות הטכנולוגיים לצורך עמידה בדרישת מקצוע ריאלי . יש להתעדכן

מידע כללי

 

 • מועמדים ומועמדות בעלי תעודת הנדסאי בעת ההרשמה, אשר נבחנו בבחינות הגמר הממשלתיות, ניתן יהיה להכיר בממוצע של בחינות אלה כמקצוע בגרות ריאלי או טכנולוגי ברמה של שבע יחידות. ההתחשבות בציונים לצורך חישוב ציון ההתאמה, תיעשה רק אם תביא לשיפור בממוצע הבגרות.
 • מועמדים ומועמדים בוגרי בתי-ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם שקילה לתעודת בגרות ישראלית: תנאי "מתמטיקה" ותנאי "מקצוע ריאלי נוסף" יתמלאו עבורם אם עמדו בשתי בחינות ברמה מתקדמת בלימודים התיכוניים או האוניברסיטאיים במתמטיקה ובמקצוע ריאלי נוסף.
 • מועמדים בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם אינה שקילה לתעודת בגרות ישראלית: על מועמדים אלה לסיים שנת מכינה מוכרת במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה ו 5 יח"ל פיזיקה). ראה מועמדים בוגרי מכינת עולים להלן.
 • בוגרי מכינה לפקולטה להנדסה נדרשים למכינה במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה 5  יח"ל פיזיקה). הקבלה מבוססת על ציון התאמה, המורכב מתוצאת בחינת הכניסה הפסיכומטרית בשילוב עם ממוצע תעודת הבגרות, או בשילוב עם ממוצע המכינה.
 • מועמדים בוגרי מכינת עולים: ציון ההתאמה של מועמדים בוגרי מכינת עולים יורכב מממוצע המכינה (שבה נלמדו מתמטיקה ופיזיקה בהתאם לדרישות הסף), ומציונם בבחינה הפסיכומטרית. 
 • כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. לא ניתן ללמוד לימודים חלקיים, למעט במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת הוראה

 

 

מתכונת לימודים

 

 • הלימודים במחלקה להנדסת חשמל מתקיימים בתוכנית חד-חוגית ונמשכים ארבע שנים.
 • השלב הראשון בתוכנית הלימודים מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנט בהמשך לימודיו ובפעילותו העתידה כמהנדס, וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה.
 • המשך הלימודים מיועד להרחבת התשתית והעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת החשמל, על מגוון ענפיה, שמהווים את בסיס הידע המשותף לכל העוסקים במקצוע.
 • לסטודנט.ית ניתנת האפשרות לבחור במספר תחומי התמחות ספציפיים בהתאם לנטיותיו האישיות. הבחירה מתבצעת מתוך מגוון של מסלולי התמחות, שמאפשרים לסטודנט.ית להעמיק ולבסס את הידע שלו בתחום.
 • כן ניתנת אפשרות לסטודנט.ית להרחיב ידיעותיו במקצועות הנדסיים אחרים, או להשלימן ולבססן בלימודים נוספים במתמטיקה או במדעים מדויקים.
 • מעבדות ופרויקט גמר - לימוד במעבדה מהווה חלק אינטגרלי של תכנית הלימודים ומיועד להמחיש ולבסס את החומר העיוני הנלמד בהרצאות ולהקנות לסטודנט ניסיון וגישה ישירה למכשירים, לרכיבים ולמערכות, שבאמצעותם מיישם המהנדס את רעיונותיו. בנוסף, כל סטודנט נדרש לבצע פרויקט הנדסי שבו הוא יכול להביא לידי ביטוי את הידע שרכש במהלך לימודיו.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב