תואר ראשון בהנדסה מכנית וחטיבה בביומכניקה

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0542 מסלול 0400

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

ציון 75 ומעלה במתמטיקה בבגרות בהיקף של 5 יח"ל

או

*ציון 85 ומעלה במתמטיקה בבגרות בהיקף של 4 יח"ל (כל המתקבלים ע"ס 4 יח"ל נדרשים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה

או

ציון 75 ומעלה בשניים מתוך הקורסים הבאים של  אוניברסיטת תל אביב: חדו"א 1א,  חדו"א 1ב, חדו"א 2א, חדו"א 2ב, אלגברה, או או בשניים מבין  הקורסים הבאים  של האוניברסיטה הפתוחה: אינפי 1 או אינפי 2, חדו"א ב, אלגברה ליניארית 1, אלגברה ליניארית 2. (קורסים אלו מקנים פטור מבחינת הסיווג במתמטיקה

מקצוע ריאלי נוסף

פיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 75 ומעלה

או

כימיה או מקצוע טכנולוגי בהיקף של 5 יח"ל בציון 75 ומעלה עם בחינת סיווג בפיזיקה

או

ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 ומעלה עם בחינת סיווג בפיזיקה

או

ציון 75 ומעלה בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות 

או

ציון 140 ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית, וגם: ציון 95 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל עם בחינת סיווג בפיזיקה.

פסיכומטרי

ציון  620 ומעלה 

או

ממוצע בגרות 112 ומעלה וגם ציון 90 ומעלה בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בכל מקצוע (אפיק קבלה ללא פסיכומטרי).

 

או

תואר בוגר במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 לפחות וגם ציון 75 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל; או בבחינת סיווג בפיזיקה או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות

או

 ציון 80 ומעלה בכל אחד וממוצע 85 ומעלה בקורסים הבאים:  חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית, באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או חדו"א ב או אלגברה ליניארית 1 או אלגברה ליניארית 2 באוניברסיטה הפתוחה; וגם  פיסיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות

ללא עבר אקדמי המונע קבלה

לא היו לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג; 

או

הלימודים האקדמיים הקודמים הסתיימו בממוצע מצטבר של 75 ומעלה, ולא הופסקו מסיבות אקדמיות (כגון כישלון בקורסים) 

אפיקי קבלה

ציון התאמה הנדסה

ציון התאמה הנדסה עומד בסף הקבלה

או

 ציון 140 ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית, וגם ציון התאמה הנדסה שאינו נמוך ביותר מ-5 נקודות מהסף, וגם ציון ממוצע של 85 ומעלה במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בכל מקצוע

השכלה אקדמית מלאה

 תואר בוגר במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 לפחות וגם ציון 75 ומעלה בבגרות בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל; או בבחינת הסיווג בפיזיקה או בקורס פיזיקה קלאסית 1 באוני' תל-אביב  או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות

או

ציון 80 ומעלה בכל אחד וממוצע 85 ומעלה בקורסים הבאים:  חדו"א 1א' או חדו"א 1ב' או אלגברה ליניארית, באוניברסיטת תל אביב, או אינפי1 או אינפי 2 או חדו"א ב או אלגברה ליניארית 1 או אלגברה ליניארית 2 באוניברסיטה הפתוחה; וגם  פיסיקה קלאסית 1 באוניברסיטת תל אביב, או באחד משני הקורסים הבאים באוניברסיטה הפתוחה: מכניקה או חשמל ומגנטיות 

או

ממוצע בגרות 112 ומעלה וגם ציון 90 ומעלה בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בכל מקצוע 

דגשים חשובים

 • יתקבלו בקשות לדיון בקבלה חריגה ממי שאינם עומדים באחד מתוך תנאי הקבלה הבסיסיים, לרבות תנאי "השכלה קודמת המונעת קבלה", ורק אם הם עומדים בתנאי החלופי עבור תנאי זה. יודגש כי כל בקשה לקבלה חריגה מועברת לוועדת הקבלה היחידתית שתחליט על קבלת או דחית הבקשה בהתחשב במכלול הנתונים ובמספר המקומות הפנויים שנותרו בחוג המבוקש. את הבקשות יש להעביר לפקולטה להנדסה, לכתובת מייל:  kabalahand@tauex.tau.ac.il

 • מועמדים.ות שנבחנו בבחינת סיווג בפיזיקה במוסד אקדמי אחר מזה המופיע לעיל, והשיגו את הציון הנדרש או לחלופין למדו קורסים אקדמיים בפיזיקה במוסד אקדמי אחר והשיגו את הציונים הנדרשים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת קבלה להכרה בבחינת הסיווג/בקורסים כחלופה לבחינת הסיווג ובתנאי שנלמדו באחד מהמוסדות המפורטים בלשונית "בחינות סיווג"

 • החל בתאריך מסויים רשאית הפקולטה להנדסה להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתכניות הלימוד. העלאת סף הקבלה לא ישפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה על חשבון שכר לימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך הרישום, שלאחריו יתקבלו ברישום מאוחר בלבד.

 • ציון התאמה-הנדסה* מבוסס על שקלול ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי, בתוספת בונוס 10 נקודות לנבחנים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יח"ל כ"א ובציון 55 לפחות כל אחד. תוספת זו תינתן רק למועמדים העומדים בתנאים הבסיסיים המינימליים המאפשרים רישום לתכנית זו.

 • כל המתקבלים לפקולטה להנדסה חייבים בידע מוקדם בפיזיקה. כ"חסר פיזיקה" מוגדר כל מי שלא עמד בבחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל לפחות בציון 75 ומעלה. קבלתם של מועמדים חסרי פיזיקה תהיה "על תנאי", כמפורט בלשונית 'חסרי פיזיקה'

החל משנה"ל תשפ"ו יתכן שינוי ברשימת המקצועות הטכנולוגיים לצורך עמידה בדרישת מקצוע ריאלי . יש להתעדכן

 

תלמידים שיסיימו את לימודיהם בכל חלק של התכנית בציון ממוצע 80 ומעלה יוכלו להמשיך ללימודי תואר שני ללא השלמות.
סטודנט רשאי לפרוש מהתכנית ולהמשיך בכל אחד מהתארים – הנדסה מכנית או מדעי כדור הארץ, בתוספת ההשלמות המתאימות. סטודנטים אלה זכאים להארכת הלימודים בסמסטר אחד.

 

 • מועמדים בעלי תעודת הנדסאי בעת ההרשמה, אשר נבחנו בבחינות הגמר הממשלתיות, ניתן יהיה להכיר בממוצע של בחינות אלה כמקצוע בגרות ריאלי או טכנולוגי ברמה של שבע יחידות. ההתחשבות בציונים לצורך חישוב ציון ההתאמה, תיעשה רק אם תביא לשיפור בממוצע הבגרות.
 • מועמדים בוגרי בתי-ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם שקילה לתעודת בגרות ישראלית: תנאי "מתמטיקה" ותנאי "מקצוע ריאלי נוסף" יתמלאו עבורם אם עמדו בשתי בחינות ברמה מתקדמת בלימודים התיכוניים או האוניברסיטאיים במתמטיקה ובמקצוע ריאלי נוסף.
 • מועמדים בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל שתעודתם אינה שקילה לתעודת בגרות ישראלית: על מועמדים אלה לסיים שנת מכינה מוכרת במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה ו 5 יח"ל פיזיקה). ראה מועמדים בוגרי מכינת עולים להלן.
 •  בוגרי מכינה לפקולטה להנדסה נדרשים למכינה במסלול ריאלי (5 יח"ל מתמטיקה 5 יח"ל פיזיקה). הקבלה מבוססת על ציון התאמה, המורכב מתוצאת בחינת הכניסה הפסיכומטרית בשילוב עם ממוצע תעודת הבגרות, או בשילוב עם ממוצע המכינה.
 • מועמדים בוגרי מכינת עולים: ציון ההתאמה של מועמדים בוגרי מכינת עולים יורכב מממוצע המכינה (שבה נלמדו מתמטיקה ופיזיקה בהתאם לדרישות הסף), ומציונם בבחינה הפסיכומטרית. 
 • כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. לא ניתן ללמוד לימודים חלקיים, למעט במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת הוראה

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב