תואר שני מחקרי ותואר שני עיוני בלימודי קולנוע

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0851

לימודי קולנוע תואר שני מחקרי ותואר שני עיוני מוסמך MA

מחקר עכשווי בקולנוע, טלוויזיה ומדיה חדשה בארץ ובעולם

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

 • רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר של 80 לפחות וכן ציון 85 ומעלה בעבודות הסמינריוניות והפרוסמינריוניות בלימודי התואר הראשון.

 • בית הספר אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל. מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת הקבלה.

 • הרישום והקבלה נעשה באופן ראשוני למסלול העיוני בלבד.

יש לצרף בעת ההרשמה:

 • טופס פרטים אישיים (טופס מס' 4 ב')

 • קורות חיים  

 • הצהרת כוונות (תחומי עניין בקולנוע וטלוויזיה שתרצו לחקור ורקע בתחום)

 • גיליונות ציונים של השכלה אקדמית קודמת

לאחר הרישום, מזכירות בית הספר תפנה אל המועמד/ת ותבקש להגיש דוגמת כתיבה אקדמית (כגון עבודה מהתואר הראשון).
 

לימודי השלמה

 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, שלא בתחום הקולנוע והטלוויזיה, יחויבו בלימודי השלמה שהיקפם עד 18 ש"ס על פי החלטת ועדת הקבלה ו/או יועץ המסלול.

 • תכנית ההשלמות תכלול שיעורי מבוא וסמינריונים מתוך תכנית הלימודים העיונית של ביה"ס לקראת תואר ראשון.

 • בוגרי אוניברסיטה בתחום קולנוע וטלוויזיה אשר יתקבלו ללימודים, יידרשו במקרים מסוימים ללימודי השלמה, זאת לאחר בדיקה של הקורסים שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר הראשון. ההכרעה בעניין זה תהיה בידי ועדת הקבלה, ראש התכנית ו/או היועץ.
   

מעבר מהמסלול העיוני (ללא עבודת גמר) אל המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

באפשרות תלמידי תואר שני או מתקבלים לתואר השני, שהוכיחו יכולת אקדמית גבוהה, להגיש בקשה להתקבל למסלול הלימודים המחקרי בכל נקודה, לפני או במהלך לימודיהם. אין אפשרות להגיש את הבקשה לפני הקבלה למסלול העיוני.

על הבקשה לכלול:

 • תיאור ראשוני של נושא המחקר (עד עמוד)
 • דוגמת כתיבה המעידה על יכולת כתיבה אקדמית ברמה גבוהה (כגון עבודת סמינר, רפרט בסמינר, או מאמר אקדמי)
 • קורות חיים
 • גיליונות ציונים מהתואר הראשון ומהתואר השני
 • במידה שלמועמד/ת אין עדיין ציונים בהיקף של 12 ש"ס מהתואר השני, יש לצרף מכתב המלצה מאיש/אשת סגל במוסד אקדמי מוכר המעיד על כשירות המועמד/ת לכתיבת תזה
 • אם נוצר קשר עם חבר/ת סגל אשר הסכים/ה לשמש מנחה לתזה, יש לצרף את אישור חבר/ת הסגל.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לפנות לוועדת הקבלה למסלול להתייעצות דרך מזכירות בית הספר.

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: ד"ר בועז חגין
ימי קבלה: בתיאום מראש
ייעוץ למועמדים: ד"ר אוהד לנדסמן
מזכירת תלמידים - תואר שני: נורית סובלסון
03-6409483
בניין מקסיקו, חדר 117