תואר שני בלימודי פסיכולוגיה

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי
1071

לימודי פסיכולוגיה תואר שני

הכשרת פסיכולוגים קליניים והעמקת היכולת המחקרית ברמה בינלאומית

תנאי רישום וקבלה לתואר שני

רשאים להציג מועמדות לתואר השני בפסיכולוגיה לכל המגמות:

 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות במיקוד פסיכולוגיה ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג (מהארץ או מחו"ל).

 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) במדעי הקוגניציה יוכלו להגיש מועמדותם למגמות המחקריות (אך לא למגמה הקלינית).

 • תלמידי שנה ג' המסיימים עד סוף שנת תשפ"ד את כל חובותיהם לתואר הראשון, דהיינו, חייבים לסיים חובות שמיעה בשנה זו.

 • תלמידים במסלול דו-חוגי חייבים לסיים חובות שמיעה גם בחוג השני.

 • סטודנטים (תלמידי שנה ג' בתשפ"ד) אשר יתקבלו (על תנאי) יהיו חייבים להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א', תשפ"ה.

 • תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים שסיימו לימודי השלמה כמפורט מטה.

תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים שסיימו לימודי השלמה כמפורט מטה.

תנאי רישום וקבלה כלליים לתכנית

רשאים להירשם מועמדים, שסיימו את לימודיהם לקראת התואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה כולל מסיימי תכנית ההשלמות/חוג לאחר תואר כדלהלן:

למגמה הקלינית - מחקרית - ציון ממוצע 90 לפחות בתואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה וציון מתאם 105 לפחות. בעלי תעודת בוגר (תואר ראשון) מחו"ל - בלבד, יכולים להציג את מבחן ה- GRE Psychology  באחוזון 63 לפחות, במקום מבחן המתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.

ועדת חריגים: ועדת הקבלה של המגמה הקלינית מחקרית בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה תדון בכל בקשה לזימון חריג למרכז ההערכה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהם: נסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. פרמטרים אלו ייבחנו מול מספר המקומות הפנויים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת לאחר הרישום המקוון באתר הרישום.
במידה ונתוני המועמד אינם מתאימים לדרישות סף הקבלה למגמה הקלינית, תשלח הודעה מאגף המרשם על דחיה בשל נתונים שאינם מתאימים, מכתב זה אינו מבטל את הדיון בוועדת החריגים. במידה וועדת חריגים תאשר את קבלת המועמד, המחלקה תפעל מול משרד המרשם לאישור הקבלה החריגה.
על הפונים לוועדת חריגים לשלוח בקשה מפורטת לקבלה חריגה (בהיקף של עד דף) לכתובת דוא"ל: vitapsy@tauex.tau.ac.il בנושא ההודעה יש לרשום "וועדת חריגים" ולציין שם מלא ומספר ת.ז. מכתב הפניה הינו בנוסף לכל המסמכים הנדרשים לרישום כמפורט בסעיף "הנחיות לרישום". כמו כן יש להעביר המלצות כנדרש, כל זאת עד לתאריך: 01.05.2024.

"מתווה חרבות ברזל" למגמה הקלינית:
תנאי הקבלה וההנחיות להגשת המועמדות מפורטים בלשונית מתווה 'חרבות ברזל''
המתווה מיועד לחיילי מילואים וגם למועמדים שקיבלו הודעת דחיה עקב אי עמידה במבחן הכניסה. 

למגמה החברתית - בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי הקוגניציה, לא נדרש מבחן מתא"ם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. בעת הרישום ניתן לבחור את המגמה בעדיפות ראשונה ובעדיפות שנייה - רק אם העדיפות הראשונה היא מביה"ס לפסיכולוגיה.  יזומנו לראיון  מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמה הפסיכוביולוגית - בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי הקוגניציה, לא נדרש מבחן מתא"ם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצה האקדמית וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמה הקוגניטיבית - בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה או במדעי הקוגניציה, לא נדרש מבחן מתא"ם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמת קוגניציה ומוח - בציון ממוצע 88 לפחות  בתואר ראשון  בפסיכולוגיה או במדעי הקוגניציה, לא נדרש מבחן מתא"ם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

לתכנית הבינתחומית - בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה או במדעי הקוגניציה, לא נדרש מבחן מתא"ם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות, הצהרת מחקר שתוגש ע"י המועמד:  (research statement)  בה יצוין מהו הניסיון המחקרי שנצבר עד כה (למשל סמינר אמפירי/סדנת מחקר/עוזרי מחקר), שאלות מחקר בתחומים הנבחרים ובאילו מעבדות בביה"ס ניתן יהיה לחקור אותן, וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

תלמידי שנה ג' המסיימים עד סוף השנה השלישית ללימודיהם את כל חובותיהם לתואר הראשון, חייבים לסיים את חובות השמיעה בשנה זו. תלמידים במסלול דו-חוגי חייבים לסיים את חובות השמיעה גם בחוג השני. סטודנטים תלמידי שנה ג' אשר יתקבלו (על תנאי) יהיו חייבים להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א', לשנה הראשונה ללימודיהם.
הממוצע הרלוונטי לדיון בקבלה הוא ממוצע כלל הקורסים בחוג לפסיכולוגיה (כפי שנקבע על ידי האוניברסיטה בה למדתם). מועמדים שלמדו תואר דו חוגי, ציוניהם בחוג הנוסף לא ייחשבו בשקלול הממוצע. 
מבחן המיון הארצי בפסיכולוגיה – "מבחן מתא"ם" נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות. (טלפון: 02-6759555).
מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה, שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה (במגמה הקלינית - מחקרית) ומבחן מיון ארצי. הזימון לריאיון אישי הוא עפ"י שיקולי כל מגמה. המגמות שומרות לעצמן את הזכות לעשות שינוי באופן המיון בכל עת.

מועמדים בוגרי מוסדות ששפת הלימוד בהם אינה אנגלית ובוגרי שלוחות למיניהן יידרשו להשיג רמת "פטור" באנגלית עד תחילת לימודי התואר השני

 

מועדי הרשמה

 • למגמה הקלינית מחקרית: החל מה 11.02.2024 ועד ליום 01.05.2024

 • למגמות המחקריות (המגמה החברתית, המגמה הפסיכוביולוגית, המגמה הקוגנטיבית, המגמה לקוגניציה ומח והתכנית הבינתחומית) הרישום החל מה- 11.02.2024 ועד ל- 01.05.2024.

מתאריך ה- 01.05.2024 - הרישום למגמות המחקריות יתבצע באישור המזכירות בלבד.
 

 

מבחן המיון בפסיכולוגיה (מתא"ם):

 •    אחד מתנאי הקבלה לתואר השני במגמה קלינית מחקרית, הוא מבחן מיון ארצי בפסיכולוגיה (מתא"ם) או מבחן ה- GRE Psychology – לבעלי תואר בוגר מאוניברסיטה בחו"ל בלבד.

 •    מבחן מתא"ם נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות, (טלפון: 02-6759555) והתקיים בחודש דצמבר 2023.

 •    מועדי המתא"ם התקפים להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד הם: מועד 2019, מועד 2020, מועד 2021, מועד 2022, מועד 2023

 •    בעלי תארים מחו"ל בלבד רשאים להבחן במבחן GRE Psychology.

ראיון אישי ומרכזי הערכה:

 •     יזומנו רק מועמדים שיימצאו מתאימים על-ידי ועדת הקבלה של כל מגמה, לאחר שתדון בכל הנתונים הנמצאים בתיק המועמד (ציוני תואר ראשון, קורות חיים, המלצות וכו').

 •     הראיונות למגמות השונות יערכו במהלך החודשים, יוני ויולי 2024.
      ימי הערכה למגמה הקלינית יתקיימו ב-19.06.2024 ו- 26.06.2024.

ניתן להגיש את כל המסמכים למגמה הקלינית עד לתאריך 01.05.2024
לשאר המגמות המחקריות יש להגיש את המסמכים בעת הרישום בפועל ולא יאוחר מתאריך סיום הרישום למגמות אלה ב- 01.05.2024  לאחר מכן לא יתקבלו מסמכים כלשהם לא בחוג ולא באגף הרישום


מועמדים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים, המעוניינים ללמוד לתואר השני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית – מחקרית:
 ירשמו ללימודי התואר הראשון לתכנית "חוג לאחר תואר"  (לפרטים אודות "חוג לאחר תואר") וקבלתם תישקל על-פי דרישות הקבלה הרגילות לתואר ראשון בפסיכולוגיה (כולל הבחינה הפסיכומטרית).
לפירוט תנאי רישום וקבלה לתואר ראשון
 
מועמדים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים, המעוניינים ללמוד לתואר השני בפסיכולוגיה במגמות: חברתית, קוגנטיבית, קוגניציה ומח, הפסיכוביולוגית, והתכנית הבינתחומית:
רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) בתחומים אחרים, שלמדו במוסד מוכר על ידי המל"ג. מספר מצומצם של מועמדים אלו יתקבלו במעמד מיוחד לתכנית השלמות לתואר שני. 
למידע על תכנית ההשלמות
 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
מזכירת תואר שני: רחל צבירן
03-6406392
ראש המגמה הקלינית-מחקרית: פרופ' גל שפס
03-6408977
ראש המגמה הפסיכוביולוגית: ד"ר בועז ברק
03-6408996
ראש מגמת פסיכולוגיה חברתי: פרופ' נורית שנבל
03-6409813
פסיכולוגיה, קוגניציה ומוח: פרופ' שלומית יובל גרינברג
מגמת פסיכולוגיה קוגנטיבית: פרופ' רועי לוריא
03-6408994
ראש התוכנית הבינתחומית: פרופ' דפנה יואל
03+6408996
רכזת מנהלית: מיכל לוקר-אשד
03-6406393