תואר ראשון בלימודי משפטים

תואר ראשון
3.50 שנות לימוד
חד-חוגי
1411 מסלול 0000

תנאים לדיון בקבלה חריגה

קבלה חריגה ללא פסיכומטרי

תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 (84.5) ומעלה וגם חיבור קצר ( עד 500 מילים ) המנתח סוגייה משפטית עכשווית, בהסתמך על אסמכתאות אקדמיות, תוך שימוש במתודולוגיות תאורטיות וביקורתיות ומכתב מוטיבציה המציג מדוע המועמד מעוניין להתחיל בלימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב .

או

תואר ראשון (תואר בוגר) וגם תואר שני (תואר מוסמך) ממוסד אקדמי מוכר ע''י המל''ג כך שממוצע ציוני הגמר של התואר הראשון והתואר השני הוא 85 (84.5) לפחות וגם חיבור קצר ( עד 500 מילים ) המנתח סוגייה משפטית עכשווית, בהסתמך על אסמכתאות אקדמיות, תוך שימוש במתודולוגיות תאורטיות וביקורתיות ומכתב מוטיבציה המציג מדוע המועמד מעוניין להתחיל בלימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב .

או

תואר שלישי (Ph.D). או M.D. או D.M.D וגם חיבור קצר ( עד 500 מילים ) המנתח סוגייה משפטית עכשווית, בהסתמך על אסמכתאות אקדמיות, תוך שימוש במתודולוגיות תאורטיות וביקורתיות.ומכתב מוטיבציה המציג מדוע המועמד מעוניין להתחיל בלימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב.

או

 ממוצע בגרות משוקלל 112 (111.5) לפחות בכפוף להעלאת קורות חיים ומכתב מוטיבציה לאתר האישי של המועמד וריאיון אישי מקוון. רק מי שנרשמו למשפטים בעדיפות ראשונה יוזמנו לראיון. מועמדים אלו ירואיינו החל בחודש יוני . תשובות תתקבלנה רק בקיץ 2024 . מועמדים בעדיפות שנייה יוזמנו על בסיס מקום פנוי.

קבלה חריגה מצוינות חברתית כולל ציון פסיכומטרי 

ציון פסיכומטרי 680 לפחות, זכאות לתעודת בגרות, וניסיון מוכח בעשייה ומצוינות בתחומי החברה, הכלכלה, האומנות ,הצבא או עשייה ציבורית אחרת לאורך תקופה רצופה של חמש שנים. קורות חיים, 2 מכתבי המלצה המעידים על המצוינות המנהיגותית, מכתב מוטיבציה המתאר את העשייה הציבורית ומסביר כיצד הניסיון ישתלב בלימודי משפטים.

דגשים חשובים

 • החל בתאריך מסוים רשאית הפקולטה למשפטים להעלות את סף הקבלה. התאריך עצמו יפורסם מראש. העלאת סף הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה ע"ח שכר הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל, אך המועד להסדרתו טרם חלף. הפקולטה רשאית לקבוע תאריך לסגירת הרישום. 

 • החל בחודש יוני נקיים ראיונות במסגרת הקבלה החריגה לבעלי בגרות בממוצע משוקלל 112 (111.50) שנרשמו למשפטים בעדיפות ראשונה

 • **ציון "התאמה משולב" הוא ציון התאמה לבעלי תואר אקדמי, שבחישובו מומר ממוצע הבגרות בממוצע התואר לפי הנוסחה: ממוצע תואר ראשון X 10 + ציון פסיכומטרי כללי. ציון ההתאמה הראשוני לצורך קבלה הוא - 1475. הציון עשוי לרדת בהמשך, יש לעקוב אחר המידע.

 • *רמת מתקדמים ב' באנגלית- ניתן להגיע לרמה הנדרשת באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: פרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר, או בחינת אמיר"ם, או ע''י השתתפות בקורס קיץ של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת תל אביב. מועמדים שלמדו קורס אנגלית במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, יפנו ליחידה ללימודי שפות לצורך קביעת רמתם באנגלית. מספר הטלפון של היחידה ללימודי שפות: 03-6409681 . 

 • המועד האחרון להיבחן בקורסים המקוונים הוא יוני 2024.

 • מועמדים בעלי תואר המבקשים להתקבל בקבלה חריגה: יש לסרוק את המסמכים הבאים ולהעלות אותם דרך המידע האישי למועמדים יום לאחר ההרשמה : קורות חיים, המלצות אקדמיות ומטלת כתיבה - חיבור קצר (עד 500 מילים) המנתח סוגייה משפטית עכשווית, בהסתמך על אסמכתאות אקדמיות, תוך שימוש במתודולוגיות תאורטיות וביקורתיות ומכתב מוטיבציה המציג מדוע המועמד מעוניין להתחיל בלימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב . יש לסרוק את הנדרש תוך שלושה שבועות מיום ביצוע הרישום .יש לוודא ששם המועמד/ת ומ"ז מופיע על כל עמוד. נא להעביר את כל המסמכים הנזכרים לעיל בקובץ PDF אחד. לאחר העלאת המסמכים לאתר המועמדים, יש לשלוח מייל לכתובת lawadmission@tauex.tau.ac.il.

 • גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר יש לסרוק ולהעלות למידע האישי בקובץ PDF אחד .

 •  הרישום לפקולטה לתואר ראשון מתקיים בסמסטר א' בלבד.

 • כל מועמד.ת לשנה א'  חייב.ת להירשם בהתאם למועדי הרישום ברישום מקוון באתר האוניברסיטה על מנת שמועמדותו.ה תבחן.

 • מועדי רישום לשנה ב ' ראה לשונית " שנה מתקדמת " .

 • בעלי תעודות חו''ל - יש לפנות לאגף שקילות תעודות מחו"ל במרכז למרשם בדוא"ל: galinar@tauex.tau.ac.il

 • כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. בשנה א' בלבד, ניתן ללמוד לימודים חלקיים, במקרים חריגים ובכפוף לאישור ועדת הוראה .

 • הרישום לקבוצות הקבלה המיוחדות הוא בהרשמה הרגילה בלבד. (ולא ברישום מאוחר)

 • קבלה חריגה ע"ס תואר אקדמי קודם תידון תוך 3 חודשים מיום סריקת כל המסמכים למידע האישי למועמדים כמפורט לעיל . 

 

קבלה במסגרת העדפה מתקנת

 • יובאו לדיון רק מועמדים שיבצעו רישום מקוון במקביל ויסרקו את המסמכים עד אמצע אוגוסט .
 • תנאי סף- מועמדים בעלי ציון התאמה 590 לפחות וציון פסיכומטרי 600 לפחות.
 • רמת אנגלית- נדרשת רמת "מתקדמים ב'" לפחות ע"פ לוח הזמנים האוניברסיטאי .
 • יש להעלאות לאתר המידע האישי למועמד את המסמכים הבאים: עותק של השאלון מהאתר של האגודה לקידום החינוך (ללא מסמכים נלווים),קורות חיים, ומכתב מוטביציה המציג מדוע המועמד מעוניין להתחיל בלימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב . יש לסרוק את המסמכים כקובץ PDF אחד יום למחרת ההרשמה
 • מועמדים שיתקבלו במסלול זה, לא יורשו ללמוד בחוג נוסף  בשנה א'. הוספת חוג נוסף בשנה ב' תישקל על-ידי הפקולטה, על פי ההישגים בשנה הראשונה ללימודים.

למידע מפורט 

 

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
03-6408358
ימי קבלה: בתיאום מראש
הפקולטה למשפטים בניין טרובוביץ חדר 10 קומת כניסה