קבלה על סמך מכינה קדם-אקדמית אוניברסיטאית
מכינה
מכינה
קבלה על סמך מכינה קדם-אקדמית אוניברסיטאית

חישוב ציון התאמה לבוגרי מכינה קדם-אקדמית אוניברסיטאית
 


הגדרות

 

 • "ממוצע הבגרות"/ ממוצע הבגרות המתוקן" : ממוצע משוקלל (כולל בונוסים) של ציוני הבגרות לבעלי זכאות לבגרות מלאה מטעם משרד החינוך
 • "ציון ממיר המכינה": ממוצע משוקלל (ללא בונוסים) של ציוני תעודת הגמר של מכינה קדם-אקדמית אוניברסיטאית
 • "ציון ההתאמה הרגיל": ציון התאמה המחושב משקלול  "ממוצע הבגרות" /"ממוצע הבגרות המתוקן" עם ציון הבחינה הפסיכומטרית (לא רלוונטי לבוגרי מכינת עולים)
 • "ציון ההתאמה לממיר מכינה": ציון התאמה המחושב משקלול "ציון ממיר המכינה" עם ציון הבחינה הפסיכומטרית

בוגרי מכינות קדם-אקדמיות אוניברסיטאיות לישראלים המוכרות ע"י משרד החינוך, מהמוסדות הבאים, יוכלו להתקבל על בסיס "ציון ההתאמה הרגיל" שלהם או על בסיס "ציון ההתאמה לממיר מכינה":

 

 

 

 • המכינה הייעודית המשותפת של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן, כולל הקמפוס החרדי.
 • המכינה של אוניברסיטת תל אביב (שפעלה עד שנת הלימודים תשע"ה).
 • המכינה האוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית.
 • המכינה הקדם אקדמית של הטכניון.
 • המכינה הקדם אקדמית של אוניברסטת בן גוריון
 • המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת חיפה.
 • המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת אריאל

 

בוגרות ובוגרי מכינה קדם-אקדמית אוניברסיטאית לעולים יוכלו להתקבל על בסיס "ציון ההתאמה לממיר מכינה".


קבלה על בסיס "ציון ההתאמה הרגיל" תהא על פי אותם תנאי קבלה הנקבעים על-ידי החוגים לגבי מועמדים שאינם בוגרי מכינה קדם-אקדמית אוניברסיטאית.


קבלה על בסיס "ציון התאמה לממיר מכינה" תהא מותנית בהתאמת מסלול הלימודים במכינה (כגון: מסלול מדעי החיים, *מסלול מדעים מדויקים /מסלול ריאלי, מסלול מדעי החברה) לדרישות החוגים באוניברסיטת תל-אביב.


בשיקולי הקבלה על בסיס "ציון התאמה לממיר מכינה" ייבדק מסלול המכינה בהתאם להרכב המקצועות שנלמדו בו, לתוכנם, להיקפם ולהתאמתם לדרישות תכניות הלימודים המבוקשות. לאור זאת, עשוי המסלול שיירשם בנתוני המועמד להיות שונה מהמסלול שהוגדר ע"י המכינה.


"ציון ההתאמה לממיר מכינה" יחושב לבוגרי המכינה האוניברסיטאית לישראלים וגם לבוגרי מכינות העולים. הציון שיידרש לצורך קבלה לכל חוג/תכנית לימודים יהיה זהה לציון ההתאמה הרגיל הנדרש לאותה יחידת לימוד.


המועד האחרון למסירת ציוני הבגרות שהושגו במסגרת המכינה הוא בכפוף  ללוח הזמנים של כל תוכנית לימודים.


החישוב של "ציון ההתאמה לממיר מכינה" ניתן לבדיקה באתר ויימצא באתר גם כחלק ממכלול נתוניו האישיים של המועמד לאחר קליטת ציוני המכינה.


 
*מסלול מכינה מדוייקים/ריאלי: שנלמדים בו המקצועות מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 י"ל כל אחד

מסלול מכינה טבע : שנלמדים בו המקצועות כימיה/ביולוגיה/פיזיקה ומתמטיקה בהיקף של 5 י"ל כל אחד
 
 

הבהרה והדגשה:

 

 • "ציון התאמה לממיר מכינה" יחושב אך ורק לבוגרי המכינות הקדם אקדמיות המפורטות מעלה, בתנאים שלהלן:
 • במכינה נלמדים ארבעה מקצועות לימוד לפחות בהתאם לדרישות המסלול של אותה מכינה (במקרה שנלמד מקצוע "עברית", הוא אינו נכלל בארבעת מקצועות המכינה), ובסיומה מוענקת תעודת סיום מכינה, ובה פירוט ציוני גמר בכל אחד מהמקצועות הנלמדים, וכן  ממוצע ציוני המכינה, ללא בונוסים – המהווה "ציון ממיר המכינה".
 • המועמד השיג ציון גמר של 60 לפחות בכל אחד מהמקצועות הנ"ל.
 • התלמיד זכאי לתעודת סיום מכינה כאמור לעיל, ובה מצוין במפורש גם כי המועמד עמד בהצלחה בכל דרישות המכינה.
 • למועמד  אישור ממשרד החינוך על ציוני בגרות בהיקף של 7 יחידות לימוד לפחות ובציון 55 לפחות בכל מקצוע. הציונים בכל מקצוע יהיו מסוכמים וסופיים, ולא יתקבלו ציוני תת בחינות. יש לצרף אישור זה לטופס הרישום לאוניברסיטה ולשלוח אותו למשרד הרישום.
 • מועמד שלא זכאי לבגרות או לציוני בגרות בהיקף של 7 יחל ימציא אישור על סיום קדם מכינה מוכרת


 
תלמידות ותלמידים במסגרות אחרות, המיועדות להכנה לבגרות, כגון: מכונים פרטיים, מכינות במכללות, מכינות אוניברסיטאיות המיועדות לשיפור/השלמה של ציוני בגרות, או בתי ספר אקסטרניים, אינם נחשבים "תלמידי מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית", ובעבורם לא יחושב "ציון התאמה לממיר - מכינה". מועמדים אלה כפופים ללוח הזמנים הרגיל להמצאת נתוני הבגרות.

 


מועמדות ומועמדים אלה מתבקשים שלא לציין לימודי "מכינה קדם אקדמית" בטופס הרישום. במספר מצומצם של יחידות לימוד ייתכנו הקלות נוספות בשיקולי הקבלה של בוגרי המכינה של אוניברסיטת תל-אביב, המוגדרים "ראויים לקידום", בכפוף להנחיות של החוגים הרלוונטיים.
 
 
 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

כתבות אחרונות