לימודי רפואה: לימודים לקראת התואר "דוקטור ברפואה"

ד"ר לרפואה
6 שנות לימוד
חד-חוגי
0111 מסלול 0000

מסמכים/טפסים נדרשים

  • צילום תעודת זהות, יש להעביר באמצעות כתובת המייל : rmedicine@tauex.tau.ac.il
  • מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית - מי שמבקש להתקבל על סמך ציוני מכינה ימציא תעודת סיום מכינה, כולל ציוני הגמר והממוצע ללא בונוסים. (יש להמציא לאחר הרישום המקוון)
  • לימודים אקדמיים -  מי שלמד /לומד לימודים אקדמיים בכל תחום ,מתבקש למלא את טופס מס' 8 ולשלוח אותו עם חומר ההרשמה. מי שלמד מחוץ לאוניברסיטת ת"א מתבקש לשלוח גם אישור על לימודיו.
  • מועמדים שיוזמנו למרכז הערכה (מו"ר, מר"ב, מרק"ם )יתבקשו למלא את הטפסים הבאים, הקישור למילוי הטפסים ישלח למועמדים שימצאו מתאימים בדוא"ל:

           1.  הצהרת בריאות – טופס 14א'. הנך תתבקש למלא את מלוא הפרטים הנדרשים בהצהרת בריאות, גם אם נדרשת לכך בטפסים אחרים.

          2.  הצהרה אישית (טופס הסכמה לניסויים בבעלי חיים) – טופס 14ב'.

      

 

 

לוח זמנים

להלן פירוט לוח הזמנים להמצאת מסמכים ולהשלמת מטלות למועמדים לתכנית:

המסמכים חייבים להימצא במשרד הרישום בתאריכים הנקובים, לא יובאו לדיון נתונים שיגיעו  לאחר המועדים הנ"ל

 

 

 

סוג המסמך/מטלה

 

 

השלמת/שיפור ציוני בגרות

 

ציונים יומצאו עד ה- 15.5.24

 

השלמת 4 יח"ל לפחות במתמטיקה כאמור לעיל*

 

ציוני מכינות קדם אקדמית אוניברסיטאיות

בעת ההרשמה

בחינה פסיכומטרית

 

היבחנות אחרונה מרץ/אפריל  2024
 

 

ציון מיון אנגלית 120 לפחות בפסיכומטרי/בחינת אמיר"ם/בחינת אמי"ר 

היבחנות אחרונה מרץ/אפריל 2024

מועמדים החייבים רמה ג' לפחות בבחינת יע"ל 

היבחנות אחרונה במועד מרץ/אפריל 2024

גליון ציוני השכלה אקדמית מלאה או חלקית למועמדים שסיימו או הפסיקו לימודיהם בעת הרישום. מועמדים שהפסיקו את לימודיהם ימציאו גליון ציונים בו מצויין שהלימודים הופסקו .

 

עם סיום ההרשמה
 

 

גליון ציוני השכלה חלקית (עדכני לתאריך  30.04.2024 ואילך) למועמדים הלומדים בעת הרישום המסמכים יומצאו עד ה 12.05.2024

 

אישור על מצב אקדמי למי שלמד/ לומד רפואה / רפו"ש  במוסד אקדמי (לרבות אוניברסיטת תל אביב )

 

מי שלא לומד השנה  ימציא בזמן ההרשמה

מי שלומד השנה ימציא עד סוף אוגוסט 2024

 

 

ניקוד העדפה מתקנת מהאגודה לקידום החינוך
 

חייב להגיע למשרד הרישום לא יאוחר 30.4.2024 

 

 

 

מידע למתקבלים

הודעות קבלה/דחייה נשלחות למועמדים בכתב באמצעות אגף רישום ומנהל תלמידים בלבד וכוחן יפה רק לאותה שנת לימודים אליה ביקש המועמד להתקבל. מועמד שלא יממש את לימודיו בשנה בה התקבל, יהיה עליו לעמוד בתנאי הקבלה החדשים בשנה בה יירשם

הודעות הקבלה תשלחנה החל מחודש אוגוסט 2024 ועד שבועיים אחרי תחילת שנת הלימודים

החלטת ועדת קבלה היא סופית, ולא ניתן לערער על החלטות הקבלה

כל המתקבלים מתחייבים לתכנית לימודים מלאה. לא ניתן ללמוד לימודים חלקיים, 

 

תעודת בגיר

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001, על גברים המתקבלים לתכנית זו להמציא אישור מהמשטרה על העדר רישום פלילי על עבירות מין (תעודת בגיר).  האישור חייב להיות משנת 2024.

בהמשך יפורסמו פרטים לגבי הטופס שאתו יש לגשת למשטרה לצורך קבלת האישור. הקבלה תהיה "על תנאי" עד להמצאת האישור.

 

חיסונים

עפ"י הנחיות משרד הבריאות  סטודנטים נדרשים לקבל חיסונים כתנאי להתחלת הפעילות בבית החולים. רשימת החיסונים מוצגת ומפורטת באתר בית הספר לרפואה.

חובה להשלים את כל החיסונים עד תחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. הקבלה תהיה על תנאי עד להשלמת החיסונים

הוראה ממוחשבת

מערך ההוראה בבית הספר לרפואה משלב שיטות מתקדמות ביניהן הוראה הנתמכת על ידי מחשב. לצורך כך על כל תלמיד להצטייד במחשב נייד שישרת אותו במהלך הלימודים.

 


פטור מקורסים

המועמדים שיתקבלו יחויבו לעמוד בתכנית הלימודים המלאה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. לתלמידים המבקשים לקבל פטורים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים: פרטים באתר הפקולטה לרפואה .
כל התלמידים מתקבלים לשנה א'. תלמידים שיקבלו פטור מקורסים על בסיס לימודים קודמים, לא יוכלו להשתתף בקורסים אחרים עם תלמידי השנים המתקדמות יותר. לא ניתן לקצר את הלימודים ואין איחוד של שנים.


נודה למועמד שהתקבל לאוניברסיטת תל אביב והחליט ללמוד במוסד אחר אם יודיע על כך בהקדם כדי שנוכל לקבל מועמד אחר במקומו.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב