הליך הרישום לתואר ראשון

מסמכים נדרשים לרישום

 

על הנרשמים למסור את הפריטים הבאים ליחידת רישום וקבלה על פי ההנחיות שלהלן:

 

 • סיכום הרישום האינטרנטי- יימסר  אך ורק אם בסיכום הרישום תהיה הנחיה מפורשת  למסור את סיכום הרישום  בתום תהליך הרישום.
 •  הזכאים לבגרות, עד שנתון 1989 אינטרנים ואקסטרנים, יעבירו את ציוני תעודת הבגרות המקורית, וגם ציוני בחינות משנה/תיקוני ציונים, אם בוצעו תיקוני ציונים. מועמדים, שניגשו לשיפורי בגרות במועד החורף האחרון או מתעתדים לשפר במועד הקיץ הקרוב, יציינו המידע בדבר השיפור/ים במקום המיועד לכך בטופס הרישום האינטרנטי.
 • מועמד שאינו זכאי לתעודת בגרות בעת הרשמתו (מכל שנתון שהוא) ימציא אישור המפרט את הרכב תעודת הבגרות – כולל פירוט המקצועות ויחידות הלימוד בכל מקצוע:  אינטרנים- באישור ייכללו הציונים הקיימים  ויפורטו המקצועות שאם נבחן/ייבחן ויעמוד בהם בהצלחה, יהיה זכאי לתעודת בגרות – מומלץ להשתמש בטופס מס' 1 :  אקסטרנים- אישור ריכוז הציונים ממשרד החינוך התרבות שיכלול את המידע על שלימות ההרכב. מועמדים אלה יחתמו בסעיף המתאים בטופס הרישום
 • אם נפל שיבוש במספר הזהות בתעודת הבגרות יש להמציא אישור מבית הספר או ממשרד החינוך, המאשר את שייכות התעודה ואת מספר הזהות הנכון של המועמד      

 

מידע לבעלי ציוני בגרות משופרים

 • ציוני בגרות משופרים יועברו לאוניברסיטה ישירות ממשרד החינוך רק למועמד שפנה לבית ספרו בבקשה לציון משופר מסוכם, הכולל את כל יחידות הלימוד במקצוע. דרישה זו חלה גם  על  המשפרים בשנה הנוכחית.
 • חובה להצהיר בתהליך הרישום לאוניברסיטה על שיפורי ציונים מהשנה הנוכחית. מועמד שלא יצהיר בעת ההרשמה על שיפור ציוני בגרות שנעשו/ייעשו בשנה זו – ציוניו המשופרים לא יועברו ממשרד החינוך  ועל כן לא יילקחו בחשבון בשיקולי הקבלה .
 • לאחר קבלת אישור על הגשת המועמדות, מתבקש המועמד לבדוק במידע האישי למועמד את נתוני הבגרות כפי שנקלטו ישירות ממשרד החינוך. באחריותו של המועמד לבדוק בעוד מועד,  במסגרת הלו"ז, שפורסם לתכניות הלימודים אליהן נרשם, ולהתריע על  נתונים שגויים או חסרים. נתונים שהמועמד יתריע  עליהם במועד מאוחר מהלו"ז  לא יילקחו בחשבון בשיקולי הקבלה.

 

מידע לנבחנים בבחינות בגרות שונות ולמגישים עבודת גמר

 • מועמד שנבחן במקצוע "בין תחומי" אחד או יותר ציונו במקצוע זה יחולק ויירשם כציונים במקצועות החובה החסרים בתעודת הבגרות שלו, כגון: היסטוריה, תע"י, ספרות, הבעה עברית, אזרחות. מקצוע בין תחומי אינו מקבל בונוס.
 • מועמד שנבחן בבחינת בגרות המשולבת משני מקצועות (כגון מתמטיקה ותורת המחשב) והמעוניין לקבל בונוס עבורם, יציג אישור ממנהל בית הספר, על מספר היחידות של כל אחד מהמקצועות בנפרד, על מנת לבדוק אם מקצועות אלה עומדים בקריטריונים שנקבעו לקבלת בונוס. ולא, יפוצל המקצוע והציון שניתן למקצוע הכולל יינתן לכל אחד ממרכיביו.
 • מועמד שהגיש עבודת גמר במקום בחינת בגרות ותעודת הבגרות שלו היא משנתון 1989 או קודם, ימציא אישור, המציין לאיזה מקצוע בגרות שייכת העבודה, מה מספר יחידות הלימוד בה ומהו נושא העבודה. אם מקצוע הבגרות שאליו שייכת עבודת הגמר מצוין בתעודת הבגרות אין צורך בכל אישור נוסף.

 

מידע לתלמידי מכינות  קדם אקדמיות אוניברסיטאיות

 

מידע לתלמידים פעילים, לבעלי השכלה אקדמית ולבוגרים

 • תלמידי אוניברסיטת תל-אביב המבקשים להירשם בשנה זו לחוגים אחרים מתבקשים שלא להמציא אישור על ציוני הבגרות. אם ניגשו/ייגשו לשיפורים בשנה זו, יציינו זאת במקום המתאים בתהליך הרישום. לחוגים המתייחסים בשיקולי הקבלה שלהם לממוצע אקדמי חלקי יועבר נתון זה כפי שיופיע במחשב של אוניברסיטת תל-אביב במחצית אוגוסט 2020. לימודים עודפים לא יילקחו בחשבון הן לצבירת השעות והן לממוצע.
 • מועמדים כנ"ל לחוגים בפקולטה לרפואה (כולל לבית הספר למקצועות הבריאות ולבית הספר לרפואת שיניים) מתבקשים לעיין בפרקים הדנים בחוגים אלה, ולהמציא את האישורים הנדרשים, על פי ההנחיות המצויות שם ובהתאם ללוח הזמנים לתכניות ייחודיות אלה
 •  תלמיד שלמד בעבר באוניברסיטת תל-אביב ומבקש להרשם מחדש לחוג שבו למד, צריך לפנות למזכירות החוג לשם בדיקת האפשרות לחידוש לימודיו.
 • מועמדים בעלי השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  (שלמדו לפחות שנת לימודים בת 30 שעות סמסטריאליות, לחלק מהחוגים 40 שעות סמסטריאליות לפחות) ישלחו אישור מקורי, חתום ומאושר על ידי המוסד שבו למדו ובו פירוט המקצועות, הציונים, מספר שעות הלימוד וממוצע ציונים שנתי או מצטבר מלימודיהם הקודמים כולל מלימודי השנה הנוכחית, בכפוף להנחיות החוגים.
 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  יצרפו אישור של הזכאות לתואר וציון הגמר, המחושב ע"י המוסד מעניק התואר, מכל שנות הלימוד (בספרות ובמילים). יש לצרף טופס מס' 8 .
 • מועמד שלמד במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל ימציא אישור של הציונים וציון ממוצע סופי, כולל הסבר על סולם הציונים ועל ציון המעבר המקובל באותו מוסד, בשפת המקור. במידת הצורך יידרש גם תרגום. יש לצרף טופס מס' 8 . הסבר על סולם ההמרה של הציונים ממוסדות  מחו"ל ניתן לקבל אצל הממונה על שקילות תעודות זרות היחידת הרישום
 • בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל יצרפו גם אישור פעולה לשלוחה בארץ מהמועצה להשכלה גבוהה, בהתייחס לשנות הלימודים בפועל של התלמיד, וכן אישור על המקום (המדינה) שבו התקיימו הלימודים. יש לצרף טופס מס' 8 .
 • מועמדים שלמדו קורס אוניברסיטאי באנגלית  (פרט לאוניברסיטת תל-אביב) יציגו בפני היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת תל-אביב אישור המפרט את רמתם באנגלית, יקבלו מהיחידה אישור על רמתם באנגלית באוניברסיטת תל-אביב,  אותו יעבירו אל יחידת הרישום והקבלה.
 • מועמדים שכבר נרשמו בעבר לאוניברסיטה והציגו אישורים על רמה באנגלית/עברית שהושגה במוסד אקדמי אחר, מתבקשים לפנות אל היחידה ללימודי שפות לפני תחילת שנת הלימודים, בצירוף גיליון הציונים המקורי, כדי לבדוק אפשרות להכרה בכך.

 

אישור צילומי תעודות ומסמכים

1. יש לאשר ציונים  ממוסד להשכלה גבוהה על ידי החתמתם במוסד אשר הוציאם 

2. ניתן לצלם ולאשר מסמכים במשרד הרישום והקבלה (בשעות הקבלה) על ידי הצגת המסמך המקורי.

3. מועמדים בעלי תעודות ומסמכים מחו"ל מתבקשים להמציא מקור וצילום ולאשרם אצל הממונה על שקילות תעודות ביחידת הרישום והקבלה, בשעות הקבלה. בנוסף, ניתן לקבל הסבר על סולם  ההמרה של הציונים ממוסדות  מחו"ל.  במקרים מסוימים יידרשו מועמדים בעלי תעודות כנ"ל להמציא תרגום מאושר של התעודות לעברית.     

4. על כל עמוד של המסמך המאושר, בעברית או בשפה זרה, צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם מלא ומספר זהות של המועמד, שם מלא וציון תפקידו של המאשר. חתימה וחותמת המאשר לא יהיו בצבע שחור. צילום צבעוני של תעודות ומסמכים אינו קביל.

המועמדים מתבקשים שלא לצרף לחומר ההרשמה תעודות מקוריות. אוניברסיטת תל-אביב אינה מתחייבת לשמור או להחזיר בדואר מסמכים מקוריים שהגישו מועמדים.
 

   

לתשומת לב

 • מועמדים ששינו את שמם, ובעקבות זאת קיימת סתירה בין השם המופיע במערכת הרישום, לבין השם המופיע על גבי תעודות ו/או מסמכים רשמיים, מתבקשים להציג הוכחה על שינוי שם. רצוי לצרף אישור על שינוי שם ממשרד הפנים או צילום עמוד הפרטים האישיים בתעודת הזהות או צילום של תעודת נישואין, שמופיעים בה שני השמות
 • כל הטפסים והאישורים שפורטו לעיל, חייבים להגיע אל יחידת רישום וקבלה (גם אם עדיין אין תרגום של מסמכים משפת מקור במקרה של תעודות מחו"ל), בהתאם ללוח הזמנים  של כל תכנית לימודים או לאחר הקבלה ועד תחילת הלימודים.
 • אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים קודמים, מידע בדבר ציוני בגרות וכד' בטופס הרישום תיחשב להסתרת מידע על כל המשתמע מכך, לפי החוק ותקנות האוניברסיטה.
 • שינויים/ביטולים - המועמד עצמו רשאי להודיע על שינויים או ביטולים, לכתובת הדוא"ל : im@tau.ac.il
 • במקרה של היעדרות המועמד מן הארץ מומלץ להשאיר מראש ייפוי כוח בידי מיופה הכוח. ניתן להשתמש בטופס מס' 2 א' . כל שינוי שייעשה ע"י מיופה הכוח יחייב את המועמד וייעשה בכפוף ללוח הזמנים.


הזנת כתובת דוא"ל ופרטי חשבון 

חובה על המועמדים להזין את כתובת הדוא"ל שלהם בתהליך הרישום האינטרנטי. לכתובת דוא"ל  זו יישלחו כל ההודעות של יחידת הרישום במהלך עונת המועמדות כולה!   ביום הקליטה למערכת המחשב של אוניברסיטת תל אביב יישלח לטלפון הנייד של המועמד מסרון ובו פרטי המשתמש שלו, שבאמצעותו יוכל להיכנס למידע האישי למועמדים. לפיכך, מומלץ ביותר למסור גם מספר טלפון נייד בתהליך הרישום.  כמו כן מומלץ להזין פרטי חשבון הבנק, למקרה של החזרים בהמשך.

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive