הליך הרישום לתואר ראשון

מסמכים נדרשים לרישום

על הנרשמים  לשלוח בדואר רשום את הפריטים על פי ההנחיות שלהלן:

1. סיכום הרישום האינטרנטי,  רק אם יתבקשו לעשות זאת בתום תהליך הרישום.

2. תעודת הבגרות / ציוני בגרות כדלהלן:

 • הזכאים לבגרות, בוגרי שנתון 1990 ואילך, אינטרנים ואקסטרנים, מתבקשים שלא להמציא  את תעודת הבגרות, היות שהנתונים יועברו ישירות לאוניברסיטה ממשרד החינוך והתרבות. יועברו ציוני תעודת הבגרות המקורית, וגם ציוני בחינות משנה/תיקוני ציונים, אם בוצעו תיקוני ציונים. מועמדים, שניגשו לשיפורי בגרות במועד החורף האחרון או מתעתדים לשפר במועד הקיץ הקרוב, יציינו המידע בדבר השיפור/ים במקום המיועד לכך בטופס הרישום האינטרנטי.

 • מועמד שאינו זכאי לתעודת בגרות בעת הרשמתו (מכל שנתון שהוא) ימציא אישור המפרט את הרכב תעודת הבגרות – כולל פירוט המקצועות ויחידות הלימוד בכל מקצוע.

            לאינטרנים: באישור ייכללו הציונים הקיימים  ויפורטו המקצועות שאם נבחן/ייבחן ויעמוד בהם בהצלחה, יהיה זכאי לתעודת בגרות – מומלץ להשתמש בטופס מס' 1 
            לאקסטרנים: אישור ריכוז הציונים ממשרד החינוך התרבות יכלול את המידע על שלימות ההרכב. מועמדים אלה יחתמו בסעיף המתאים בטופס הרישום

 •   אם נפל שיבוש במספר הזהות בתעודת הבגרות יש להמציא אישור מבית הספר או ממשרד החינוך, המאשר את שייכות התעודה ואת מספר הזהות הנכון.           

 

מידע לבעלי ציוני בגרות משופרים

 ציוני בגרות משופרים יועברו לאוניברסיטה ישירות ממשרד החינוך רק למועמד שפנה לבית ספרו בבקשה לציון משופר מסוכם, הכולל את כל יחידות הלימוד במקצוע. דרישה זו חלה גם  על  המשפרים בשנה הנוכחית.

חובה להצהיר בטופס הרישום לאוניברסיטה על שיפורי ציונים מהשנה הנוכחית. מועמד שלא יצהיר בעת ההרשמה על שיפור ציוני בגרות שנעשו/ייעשו בשנה זו – ציוניו המשופרים לא יועברו ממשרד החינוך  ועל כן לא יילקחו בחשבון בשיקולי הקבלה .

לאחר קבלת אישור על הגשת המועמדות, הכולל את נתוני הבגרות כפי שנקלטו ישירות ממשרד החינוך, מתבקש המועמד לבדוק את הנתונים שנקלטו.

 

מידע לנבחנים בבחינות בגרות שונות ולמגישים עבודת גמר

 • מועמד שנבחן במקצוע "בין תחומי" אחד או יותר ציונו במקצוע זה יחולק ויירשם כציונים במקצועות החובה החסרים בתעודת הבגרות שלו, כגון: היסטוריה, תע"י, ספרות, הבעה עברית, אזרחות. מקצוע בין תחומי אינו מקבל בונוס.
 • מועמד שנבחן בבחינת בגרות המשולבת משני מקצועות (כגון מתמטיקה ותורת המחשב) והמעוניין לקבל בונוס עבורם, יציג אישור ממנהל בית הספר, על מספר היחידות של כל אחד מהמקצועות בנפרד, על מנת לבדוק אם מקצועות אלה עומדים בקריטריונים שנקבעו לקבלת בונוס. ולא, יפוצל המקצוע והציון שניתן למקצוע הכולל יינתן לכל אחד ממרכיביו.
 • מועמד שנבחן באחד מהמקצועות הטכנולוגיים ברמה של חמש יחידות לימוד בלבד עד וכולל מחזור תשנ"א ומעוניין בתוספת בונוס עבור אותו מקצוע, בכפוף לרשימת המקצועות המזכים בבונוס, ימציא בעת ההרשמה אישור ממנהל בית ספרו, המפרט בכמה יחידות עיוניות נבחן במקצוע זה (מועמד שנבחן במקצוע טכנולוגי ברמה של שבע יחידות לימוד או בחמש יחידות לימוד ממחזור תשנ"ב ואילך פטור מהמצאת אישור כזה).
 • מועמד שהגיש עבודת גמר במקום בחינת בגרות ותעודת הבגרות שלו היא משנתון 1989 או קודם, ימציא אישור, המציין לאיזה מקצוע בגרות שייכת העבודה, מה מספר יחידות הלימוד בה ומהו נושא העבודה. אם מקצוע הבגרות שאליו שייכת עבודת הגמר מצוין בתעודת הבגרות אין צורך בכל אישור נוסף.

 

תלמידי מכינות קדם אקדמיות אוניברסיטאיות

רשאים להירשם מועמדים הזכאים לבגרות וגם אלה שאינם זכאים לבגרות במועד ההרשמה, אך משלימים את בחינות הבגרות החסרות במסגרת המקצועות הייחודים במכינה.

 

תלמידי מכינות ישראלים, שעדיין אינם זכאים לבגרות בעת ההרשמה, ימציאו את האישורים הבאים:

 

1. אישור ממשרד החינוך או מבית הספר על תוצאות בחינות הבגרות שכבר עברו והיקף יחידות הלימוד בכל מקצוע. האישור צריך לפרט גם באילו בחינות ייבחנו במסגרת בחינות הבגרות הייחודיות במכינה או במסגרת בית הספר התיכון שלהם. 

 

2. אישור ממשרד החינוך או מביה"ס שיהיו זכאים לתעודת בגרות, אם יעמדו בהצלחה בבחינות החסרות, כמפורט בסעיף הקודם (לאינטרנים–מומלץ להשתמש בטופס מס' 1).

 

3. אישור מהנהלת המכינה הקדם-אקדמית, שכולל את מסלול לימודיו במכינה, המקצועות הנלמדים ואם הוא מוגדר "ראוי לקידום".

 

עם סיום המכינה הקדם-אקדמית האוניברסיטאית יעביר התלמיד למשרד הרישום והקבלה את האישורים הבאים:

 

א. גיליון ציונים מקורי ואישור על סיום המכינה בהצלחה בציון 60 לפחות בכל המקצועות שלמד. הלימודים יכללו ארבעה מקצועות לפחות. במקצוע "מתמטיקה" חייב להיות ציון ולא "פטור". במקרה של ציוני "פטור" במקצועות מכינה רלוונטיים רשאית ועדת הקבלה להחליט שלא להתחשב בממוצע המכינה.

 

ב. אישור על ציון הגמר או על ממוצע המכינה, שיחושב ע"י המכינה ללא בונוסים.

 

ג. אישור על ציוני בגרות שהושגו במסגרת המכינה.

 

מידע לתלמידים פעילים, לבעלי השכלה אקדמית ולבוגרים

 • תלמידי אוניברסיטת תל-אביב המבקשים להירשם בשנה זו לחוגים אחרים מתבקשים שלא להמציא אישור על ציוני הבגרות. אם ניגשו/ייגשו לשיפורים בשנה זו, יציינו זאת במקום המתאים בטופס הרישום. לחוגים המתייחסים בשיקולי הקבלה שלהם לממוצע אקדמי חלקי יועבר נתון זה כפי שיופיע במחשב של אוניברסיטת תל-אביב במחצית אוגוסט 2016. לימודים עודפים לא יילקחו בחשבון הן לצבירת השעות והן לממוצע.
 • מועמדים כנ"ל לחוגים בפקולטה לרפואה (כולל לבית הספר למקצועות הבריאות ולבית הספר לרפואת שיניים) מתבקשים לעיין בפרקים הדנים בחוגים אלה, ולהמציא את האישורים הנדרשים, על פי ההנחיות המצויות שם.
 • תלמיד שלמד בעבר באוניברסיטת תל-אביב אינו יכול להירשם שוב לחוג שבו למד. עליו לפנות למזכירות החוג לשם בדיקת האפשרות לחידוש לימודיו.
 • מועמדים בעלי השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג המעניק תואר זהה לזה המוענק באוניברסיטת תל אביב (שלמדו לפחות שנת לימודים בת 30 שעות סמסטריאליות, לחלק מהחוגים 40 שעות סמסטריאליות לפחות) ישלחו אישור מקורי, חתום ומאושר על ידי המוסד שבו למדו ובו פירוט המקצועות, הציונים, מספר שעות הלימוד וממוצע ציונים שנתי או מצטבר מלימודיהם הקודמים כולל מלימודי השנה הנוכחית, בכפוף להנחיות החוגים.
 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  יצרפו אישור של הזכאות לתואר וציון הגמר, המחושב ע"י המוסד מעניק התואר, מכל שנות הלימוד (בספרות ובמילים). יש לצרף טופס מס' 8 .
 • מועמד שלמד במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל ימציא אישור של הציונים וציון ממוצע סופי, כולל הסבר על סולם הציונים ועל ציון המעבר המקובל באותו מוסד, בשפת המקור. במידת הצורך יידרש גם תרגום. יש לצרף טופס מס' 8 . הסבר על סולם ההמרה של הציונים ממוסדות  מחו"ל ניתן לקבל אצל הממונה על שקילות תעודות זרות.
 • בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל יצרפו גם אישור פעולה לשלוחה בארץ מהמועצה להשכלה גבוהה, בהתייחס לשנות הלימודים בפועל של התלמיד, וכן אישור על המקום (המדינה) שבו התקיימו הלימודים. יש לצרף טופס מס' 8 .
 • מועמדים שלמדו קורס אוניברסיטאי באנגלית  (פרט לאוניברסיטת תל-אביב) יציגו בפני היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת תל-אביב אישור המפרט את רמתם באנגלית, יקבלו מהיחידה אישור על רמתם באנגלית באוניברסיטת תל-אביב,  אותו יעבירו אל משרד הרישום והקבלה.
 • מועמדים שכבר נרשמו בעבר לאוניברסיטה והציגו אישורים על רמה באנגלית/עברית שהושגה במוסד אקדמי אחר, מתבקשים לפנות אל היחידה ללימודי שפות לפני תחילת שנת הלימודים, בצירוף גיליון הציונים המקורי, כדי לבדוק אפשרות להכרה בכך.
 • מועמד שלמד שפה זרה שנייה (בנוסף על אנגלית) במסגרת לימודיו האקדמיים וזקוק לה לצורך המשך לימודיו באוניברסיטת תל-אביב מתבקש לפנות אל היחידה ללימודי שפות לפני תחילת שנת הלימודים, בצירוף גיליון הציונים המקורי, כדי לבדוק אפשרות להכרה בכך.

 

אישור צילומי תעודות ומסמכים

1. יש לאשר ציונים על ידי החתמתם במוסד אשר הוציאם ( ציוני בגרות – במחלקת הבחינות של משרד החינוך, אישור ציונים ממוסד להשכלה גבוהה – במוסד הרלוונטי). לא יתקבל אישור נוטריון לתעודת בגרות ולא אישור חתום בידי מנהל בית הספר. ניתן לאשר תעודת בגרות על פי נוהלי משרד החינוך בשלוחות הבגרויות האקסטרניות .

2. ניתן לצלם ולאשר מסמכים במשרד הרישום והקבלה (בשעות הקבלה) על ידי הצגת המסמך המקורי.

3. מועמדים בעלי תעודות ומסמכים מחו"ל מתבקשים להמציא מקור וצילום ולאשרם אצל הממונה על שקילות תעודות במשרד הרישום והקבלה, בשעות הקבלה. בנוסף, ניתן לקבל הסבר על סולם             

ההמרה של הציונים ממוסדות  מחו"ל .

  במקרים מסוימים יידרשו מועמדים בעלי תעודות כנ"ל להמציא תרגום מאושר של התעודות לעברית.

4. על כל עמוד של המסמך המאושר, בעברית או בשפה זרה, צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם מלא ומספר זהות של המועמד, שם מלא וציון תפקידו של המאשר. חתימה וחותמת המאשר לא יהיו בצבע שחור. צילום צבעוני של תעודות ומסמכים אינו קביל.

המועמדים מתבקשים שלא לצרף לחומר ההרשמה תעודות מקוריות. אוניברסיטת תל-אביב אינה מתחייבת לשמור או להחזיר בדואר מסמכים מקוריים שהגישו מועמדים.
 

   

לתשומת לב

 • מועמדים ששינו את שמם, ובעקבות זאת קיימת סתירה בין השם המופיע במערכת הרישום, לבין השם המופיע על גבי תעודות ו/או מסמכים רשמיים, מתבקשים להציג הוכחה על שינוי שם. רצוי לצרף אישור על שינוי שם ממשרד הפנים או צילום עמוד הפרטים האישיים בתעודת הזהות.
 • כל הטפסים והאישורים שפורטו לעיל, חייבים להגיע אל משרד הרישום עד מועד סיום הרישום (גם אם עדיין אין תרגום של המסמכים משפת המקור), חוץ מהמקרים שצוין בהם תאריך אחר (ראה טבלה להלן). מועמד שמתקשה להגיע בעת הרישום למשרד לצורך אישור הצילום רשאי לעשות זאת בשלב מאוחר יותר לאחר קבלתו ועד תחילת הלימודים.
 • אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים קודמים, מידע בדבר ציוני בגרות וכד' בטופס הרישום תיחשב להסתרת מידע על כל המשתמע מכך, לפי החוק ותקנות האוניברסיטה.
 • בכל תכתובת עם משרד הרישום והקבלה יש לציין את מספר הזהות המלא, כולל ספרת הביקורת. אין צורך לציין את הקוד האישי, המיועד לבירורים טלפוניים בלבד.
 • הודעות על שינויים או ביטולים מתקבלות אך ורק בכתב ולא בטלפונים, באמצעות המועמד עצמו. ניתן להשתמש בטופס 23 .
 • במקרה של היעדרות המועמד מן הארץ מומלץ להשאיר מראש ייפוי כוח בידי מיופה הכוח. ניתן להשתמש בטופס מס' 2 א' . כל שינוי שייעשה ע"י מיופה הכוח יחייב את המועמד וייעשה בכפוף ללוח הזמנים.
 • מעטפה שלא תכלול את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים, או שתכלול טפסים שלא מולאו כראוי, או שלא תגיע עד מועד סיום הרישום, לא תטופל. אי-הקפדה על מילוי כל ההנחיות דלעיל עלולה לגרום לעיכוב או לאיחור מועד ההרשמה.


הזנת כתובת דוא"ל ופרטי חשבון 

על המועמדים להזין את כתובת הדוא"ל שלהם ישירות באתר האינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב,
מיד לאחר שיקבלו את האישור על הגשת המועמדות. כמו כן מומלץ להזין פרטי חשבון הבנק, למקרה של החזרים בהמשך.

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive