בחירת עדיפויות

בעת רישום לאוניברסיטה, בנוסף לחוגי הלימוד שבחר המועמד בעדיפות ראשונה, מומלץ לכל מועמד להירשם לעדיפויות נוספות אשר ישמשו חלופה לחוגים שנבחרו בעדיפות ראשונה במקרה שלא יתקבל אליהם. את החוגים החלופיים ירשום בסדר העדיפויות הרצוי לו בהתאם להנחיות  במהלך רישום מקוון.

 

 

בחירת תכניות לימוד בעדיפויות נוספות אינה פוגעת בסיכויי הקבלה שלך

 

 

  • קבלת המועמד לחוגים שבחר בעדיפות ראשונה נשקלת על ידי ועדת הקבלה של החוג והפקולטה ללא שום קשר לחוגים אשר ציין בעדיפות שנייה ושלישית.
  • הימנעות מבחירת חוגים חלופיים אינה מגדילה את סיכויי הקבלה לחוגים שבעדיפות הראשונה.

 

 


נהלי רישום וקבלה לעדיפויות השונות

 


עמידה בדרישות הרישום והקבלה: מועמד חייב לעמוד בדרישות הרישום והקבלה לכל החוגים שבחר (כולל בתחליפים), לרבות מבחני הכניסה החוגיים, אם יש.סדר  העדיפויות שרשם המועמד הוא הקובע: אם מועמד קיבל תשובה חיובית בנוגע לחוג שרשם בעדיפות נמוכה ורק אחר כך את התשובה החיובית לגבי החוג שבחר בעדיפות גבוהה, הקבלה לחוג שבחר בעדיפות נמוכה יותר לא תחשב מבחינת אותו החוג. אם יתקבל לחוגים שבעדיפות הראשונה, ייפסק משלוח התשובות בנוגע לחלופות שציין בעדיפות נמוכה יותר.

 

קבלה לחוג אחד מתוך שניים במתכונת דו-חוגית: מועמד שנרשם והתקבל בעדיפות גבוהה לחוג אחד מתוך שני חוגים במתכונת דו-חוגית, ונרשם כתחליף לחוג במתכונת חד חוגית ,לא יקבל הודעה (קבלה או דחייה) בנוגע לחוג זה, אלא אם יודיע על שינוי סדר העדיפויות ובתנאי שוועדת קבלה של אותו החוג תאשר שינוי זה.

 

סדר הרישום של החוגים במתכונת דו-חוגית מצביע על העדפה: סדר הרישום של שני חוגים במתכונת דו-חוגית הרשומים בעדיפות נמוכה מצביע על דירוג פנימי ביניהם לצורך האפשרות של שילוב חוג במתכונת דו-חוגית עם חוג במתכונת דו-חוגית מעדיפות גבוהה יותר.תשלום מקדמה לשכר לימוד לעדיפות נמוכה תקף גם לגבי עדיפות גבוהה: מועמד שהתקבל לחוג שבחר בעדיפות נמוכה וקיבל שובר לתשלום מקדמה לשכר לימוד, ואחר כך יתקבל לחוג שבחר בעדיפות גבוהה יותר, יקבל שובר נוסף במידה ולא שולם השובר הקודם. אם אין בכוונתו ללמוד בחוג שבחר בעדיפות נמוכה, יודיע בכתב למשרד הרישום והקבלה.

כל הודעת קבלה שתישלח למועמד תיכלול שובר תשלום מקדמה וזאת כל עוד לא שולם השובר הקודם.

 

שינוי סדרי עדיפויות: המועמד רשאי לבקש שינוי בסדרי העדיפויות במידה והוא עונה על דרישות הקבלה של החוג המבוקש. לשם כך עליו לפנות בכתב למשרד הרישום והקבלה ובקשתו תובא לדיון על בסיס מקום פנוי. כל המבקש להחליף חוג או לשנות סדרי עדיפויות יגדיל את הסיכויים לאישור בקשתו אם יקדים בקשתו ככל האפשר. הדיון בבקשות אלה מתבסס על נתוני המועמד, וההחלטה תלויה במספר המקומות הפנויים ביחידות הלימוד המבוקשות.

 


החלפה או הוספת חוגים: מועמד המבקש להחליף את החוגים שבהם בחר, או שלא רשם עדיפויות נוספות בטופס הרישום ומבקש להוסיפן מאוחר יותר, יפנה למשרד הרישום באמצעות הטופס המצורף כאן >
 

 

החלפת חוגים של תלמידים פעילים או הפסקת לימודים

 

תלמיד אוניברסיטת תל-אביב הרוצה להירשם לחוג אחר יירשם במועדי הרישום הרגילים ויעבור את תהליכי הרישום הרגילים. תלמיד זה אינו נדרש להמציא אישור על רמתו באנגלית וכמו כן אין לצרף את אישור ציוני הבגרות. תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים המבקשים להחליף חוג יעיינו בעמוד הנוגע לפקולטה למדעים מדויקים.

 

תלמיד אוניברסיטת תל-אביב אשר נרשם והתקבל לחוג חדש, יישאל בשלב מאוחר יותר באילו חוגים הוא מעוניין ללמוד בשנת הלימודים הבאה. עצם הרישום לחוג/ים חדש/ים אינו מהווה ויתור על המשך לימודים בחוג/ים שבהם הוא לומד.

 

תלמיד המחליף חוג, או שהפסיק לימודיו בחמש השנים האחרונות, חייב בהשלמת דרישות כלל-אוניברסיטאיות (עברית, אנגלית – ראה במבוא לידיעוני הפקולטות). פרק הזמן להשלמת הדרישות מחושב מתחילת לימודיו באוניברסיטה ולא מתחילת לימודיו בחוג החדש.

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive