הליך הרישום לתואר שני
.
.

כל מה שצריך כדי להירשם לתואר השני

יש להעביר לאגף רישום וקבלה, מדור תואר שני, דרך אתר המידע האישי את המסמכים המפורטים להלן, עד שבועיים מיום ביצוע הרישום בפועל באתר: 

 

 • טופס מס' 4 / קורות חיים מודפסים

 • כל טופס אחר בהתאם לדרישת החוג אליו המועמד או המועמדת נרשמו

 • מידע מלא על השכלה קודמת (כולל על קורסים בודדים) בצירוף לאישורים רלבנטיים. 

 

העלמת מידע על לימודים קודמים, כולל קורסים בודדים, עלולה לגרום לביטול מועמדות, לביטול החלטת קבלה ולהעמדה לדין משמעתי. אם יש יותר משלוש השכלות ניתן להיעזר בטופס ההצהרה – טופס מספר 8.

 

 

נא להעביר את האישורים הנדרשים בהתאם להנחיות הבאות:

 

 • גיליון ציונים רשמי - גיליון ציונים המודפס על נייר עם לוגו של מוסד הלימודים הכולל חתימה וחותמת של המוסד בו נלמד התואר או גיליון חתום דיגיטלית. לא יתקבלו גיליונות ציונים ואישורי זכאות שאושרו על ידי נוטריון או עו"ד, או גיליונות ציונים מהאינטרנט.

 • בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב משנת 1981 ואילך אינם חייבים להמציא מסמכים המעידים על השכלתם כלל. 

 • בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב מלפני 1980 - חייבים להמציא צילום של תעודת הזכאות לתואר וגם את גיליונות הציונים מכל שנות לימודיהם לתואר.

 • מועמדות ומועמדים שעדיין אינם זכאים לתואר יגישו גיליון ציונים מקורי או צילום מאושר, הכולל ממוצע ציונים מצטבר. עם קבלת הזכאות לתואר יש להציגה יחד בצירוף לגיליון ציונים סופי, רשמי ומקורי או מאושר, במשרד הרישום והקבלה עד תחילת שנת הלימודים או בהתאם לתנאי המצוין במכתב הקבלה.

 • מועמדות ומועמדים בוגרי מוסדות שבהם אין מעניקים ציוני גמר - יגישו אישור מקורי על הציון המשוקלל של כל הציונים (כל השנים ביחד או כל שנה בנפרד).

 • מועמדות ומועמדים שנרשמו בעבר לאוניברסיטת תל אביב (למעט בוגרי האוניברסיטה) יגישו בעת הרישום גיליונות ציונים עדכניים ורשמיים לצורך בדיקה ודיווח מחדש.
   

כאמור יש להעביר לאגף רישום וקבלה, מדור תואר שני, דרך אתר המידע האישי את המסמכים המפורטים לעל, עד שבועיים מיום ביצוע הרישום.

 

בנוסף:

 • אם שם המועמד או המועמדת שונה מהשם המופיע בתעודת הבוגר/אישור הזכאות לתואר וגיליון הציונים, יש להמציא אישור ממשרד הפנים על שינוי שם, או צילום של ספח/העמוד בתעודת הזהות שבו רשומים השם ומספר הזהות, או צילום של תעודת נישואין שמופיעים בה שני השמות. 
 • מועמדות ומועמדים לפקולטה לניהול, שנרשמו לחוגים הדורשים בחינת GMAT יגישו ביחידת רישום וקבלה את הציון הרשמי הניתן בסיום המבחן בארץ. יש לציין מספר זהות של הנבחן או הנבחנת על גבי הטופס. לתשומת ליבך - האישור על ציון ה-GMAT לא מגיע ישירות לאוניברסיטה מהגוף הבוחן. 
** אי הגשה של המסמכים הנדרשים אינה מאפשרת לטפל במועמדות ועלולה לגרום להודעת הפסקת טיפול במועמדות. 

 

 

מועמדות ומועמדים שלמדו בחו"ל יצרפו את האישורים הבאים:

 

 • תעודות המעידות על כל לימודיהם במוסד אקדמי מוכר בלבד

 • יש להגיש תעודות מקוריות בלבד

 • אישור על הציונים והציון הממוצע הסופי, בשפת המקור, כולל הסבר על סולם הציונים וציון המעבר המקובל במוסד שבו המועמד או המועמדת למדו.

 • תרגום לעברית של גיליון הציונים (במידת הצורך גם של התעודה, פרט לתעודות שבשפה האנגלית). על התרגומים להיות מאושרים על ידי נוטריון או על ידי עורך-דין.

 • סילבוס של לימודיהם באוניברסיטה בחו"ל.

 • בוגרות ובוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל יצרפו גם אישור פעולה לשלוחה בארץ מהמועצה להשכלה גבוהה, בהתייחס לשנות הלימודים בפועל של התלמיד או התלמידה,  וכן אישור על המדינה שבה התקיימו הלימודים.    

 • בוגרות ובוגרי אוניברסיטאות בחו"ל, או בוגרות ובוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל, יורשו להירשם בתנאי ש-80% מלימודיהם נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי מוכר אחר ובתנאי שמשך לימודיהם במוסד שהעניק את התואר הוא 5 סמסטרים לפחות.

 • מסמכים שצולמו מראש בשפה אחרת ניתן לאשר אצל הממונה על שקילות תעודות במשרד הרישום והקבלה. שעות הקבלה במדור שקילות תעודות: ימים א', ג', ד', שעות 09:30-12:00, בבניין וינר, חדר 15.

על פי החוק ותקנות האוניברסיטה, אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים אקדמיים קודמים בטופס הרישום תיחשב להסתרת מידע על כל המשתמע מכך.

 

 

הנחיות כלליות

 

 • לימודים בהיקף רחב - ככלל, הלימודים לקראת תואר שני הם לימודים בחוג אחד בלבד. לא ניתן להתחיל ללמוד בשני חוגים בו זמנית, אלא אם יומצא למשרד הרישום אישור ללימודים במקביל מוועדות ההוראה של הפקולטות הנוגעות בדבר. עם זאת, חלק מהפקולטות מאפשרות לימודים במקביל ללא צורך באישור: מדעי הרוח, חינוך, ניהול, מדעי החברה, עבודה סוציאלית ומשפטים. תלמיד או תלמידה הלומדים באותה שנת לימוד לקראת שני תארים או יותר יחויבו בשכר לימוד בגין כל תואר בנפרד.

 • בחירת עדיפויות - כל מועמד או מועמדת רשאים לבחור שלוש עדיפויות. אם החליטו לממש לימודים בעדיפות שאינה ראשונה, עליהם להודיע על כך בכתב למשרד הרישום לפני תחילת הלימודים בדוא"ל im@tau.ac.il

 • החלפת חוגים – מועמד או מועמדת שיבקש להחליף את החוגים שבהם בחרו, או שלא רשמו עדיפויות נוספות וירצו להוסיפן, יוכלו לפנות למשרד הרישום לתואר שני בבקשה לשינוי העדיפויות באמצעות הטופס המצורף  ושליחתו לדוא"ל: im@tau.ac.il

 • דמי הרישום - הסכום של דמי הרישום לתואר ראשון, לתואר שני וללימודי תעודה מפורט בסעיף "דמי הרישום"

 •  קוד אישי - בתום הרישום תשלח למועמד או למועמדת הודעת sms ובה מס' קוד אישי (4 ספרות) בעזרתו יוכלו לעקוב אחר הטיפול במועמדותם באתר "מידע ופעולות אישיות למועמדים"

 • במידה ושכחת את הקוד האישי, ניתן לאחזרו בקישור הבא

 • מסמכי מקור - מסמכים מקוריים או העתקים מאושרים אינם מוחזרים לשולחים ולשולחות – גם אם לא יחלו בלימודים. לאור זאת מתבקשים המועמדים והמועמדות להגיע ולהציגם במשרד הרישום בשעות הקבלה ולא לשלוח בדואר.

 • מסמך מאושר – הוא צילום של המסמך המקורי והרשמי המאושר על ידי מוסד הלימודים כלהלן: בכל עמוד במסמך מאושר, בעברית או בשפה זרה, צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם מלא ומספר זהות של המועמד או המועמדת, שם מלא וציון תפקידו של המאשר. חתימה וחותמת המאשר לא יהיו בצבע שחור.

 •  מועד הגשת מסמכים – את כל הטפסים והאישורים שפורטו לעיל חובה להגיש אל משרד הרישום עד מועד סיום הרישום (גם אם עדיין אין תרגום של המסמכים משפת המקור).

 • ייפוי כוח - במקרה של היעדרות המועמד או המועמדת מן הארץ מומלץ להשאיר מראש ייפוי כוח בידי מיופה הכוח. ניתן להשתמש בטופס מס' 2 א'.  כל שינוי שייעשה על ידי מיופה הכוח יחייב את המועמד או המועמדת וייעשה בכפוף ללוח הזמנים.

 • הקפדה על הנחיות תהליך הרישום - אי-הקפדה על מילוי כל ההנחיות עלולה לגרום לעיכוב בטיפול, דחיית המועמדות או להחמצת האפשרות להירשם לחוג מסוים, במידה ומועד ההרשמה אליו הסתיים.

 •  נוהל ביטול מועמדות

 

*** הודעות על שינויים או ביטולים מתקבלות אך ורק  בכתב על ידי המועמד עצמו לכתובת דוא"ל: im@tau.ac.il

 

 

ניתן לפנות אלינו באמצעות:

 

דוא"ל: im@tau.ac.il

מוקד הפניות: 03-6405550 בין השעות 9:00 – 18:00

WhatsApp שמספרו 0522995818

פקס: 03-6406722

דואר: אגף רישום ומינהל תלמידים, בניין וינר, אוניברסיטת ת"א, ת"ד 39040, ת"א 6997801

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב