בחירת עדיפויות
בחירת עדיפויות
בחירת עדיפויות

הכול בחיים זה סדרי עדיפויות. מה העדיפות שלך?

בעת רישום לאוניברסיטה, בנוסף לחוגי הלימוד שבחרת בעדיפות ראשונה, מומלץ להירשם לעדיפויות נוספות, אשר ישמשו חלופה לחוגים שנבחרו בעדיפות ראשונה במקרה של אי קבלה אליהם. את החוגים החלופיים יש לרשום בסדר העדיפויות הרצוי בהתאם להנחיות במהלך רישום מקוון.

 

 

בחירת תוכניות לימוד בעדיפויות נוספות אינה פוגעת בסיכויי הקבלה שלך

 

  • קבלה לחוגים שבחרת בעדיפות ראשונה נשקלת על ידי ועדת הקבלה של החוג והפקולטה ללא שום קשר לחוגים שציינת בעדיפות שנייה ושלישית.
  • הימנעות מבחירת חוגים חלופיים אינה מגדילה את סיכויי הקבלה לחוגים שבעדיפות הראשונה.

 

 

 

נהלי רישום וקבלה לעדיפויות השונות

 


עמידה בדרישות הרישום והקבלה: חובה לעמוד בדרישות הרישום והקבלה לכל החוגים שבחרת (כולל בתחליפים), לרבות מבחני הכניסה החוגיים, אם יש.סדר העדיפויות שרשמו המועמד או המועמדת הוא הקובע: 

אם מועמד או מועמדת קיבלו תשובה חיובית בנוגע לחוג שרשמו בעדיפות נמוכה ורק אחר כך את התשובה החיובית לגבי החוג שבחרו בעדיפות גבוהה, הקבלה לחוג שבחרו בעדיפות נמוכה יותר לא תחשב מבחינת אותו החוג. אם יתקבלו לחוגים שבעדיפות הראשונה, ייפסק משלוח התשובות בנוגע לחלופות שציין בעדיפות נמוכה יותר.

 

קבלה לחוג אחד מתוך שניים במתכונת דו-חוגית: 

מועמד או מועמדת שנרשמו והתקבלו בעדיפות גבוהה לחוג אחד מתוך שני חוגים במתכונת דו-חוגית, ונרשמו כתחליף לחוג במתכונת חד חוגית, לא יקבלו הודעה (קבלה או דחייה) בנוגע לחוג זה, אלא אם יודיעו על שינוי סדר העדיפויות ובתנאי שוועדת קבלה של אותו החוג תאשר שינוי זה.

 

סדר הרישום של החוגים במתכונת דו-חוגית מצביע על העדפה: 

סדר הרישום של שני חוגים במתכונת דו-חוגית הרשומים בעדיפות נמוכה מצביע על דירוג פנימי ביניהם, לצורך האפשרות של שילוב חוג במתכונת דו-חוגית עם חוג במתכונת דו-חוגית מעדיפות גבוהה יותר.תשלום מקדמה לשכר לימוד לעדיפות נמוכה תקף גם לגבי עדיפות גבוהה:

מועמד או מועמדת שהתקבלו לחוג שבחרו בעדיפות נמוכה וקיבלו שובר לתשלום מקדמה לשכר לימוד, ואחר כך יתקבלו לחוג שבחרו בעדיפות גבוהה יותר, יקבלו שובר נוסף במידה ולא שולם השובר הקודם. אם אין בכוונתם ללמוד בחוג שבחר בעדיפות נמוכה, יודיע בכתב למשרד הרישום והקבלה.

 

כל הודעת קבלה שתישלח למועמד או למועמדת תכלול שובר תשלום מקדמה וזאת כל עוד לא שולם השובר הקודם.

 

שינוי סדרי עדיפויות: 

המועמדת או המועמד רשאים לבקש שינוי בסדרי העדיפויות במידה והוא עונה על דרישות הקבלה של החוג המבוקש. לשם כך עליהם לפנות בכתב למשרד הרישום והקבלה ובקשתם תובא לדיון על בסיס מקום פנוי. כל המבקש להחליף חוג או לשנות סדרי עדיפויות יגדיל את הסיכויים לאישור בקשתו אם יקדים בקשתו ככל האפשר. הדיון בבקשות אלה מותנה בכך שהרישום לחוג המבוקש עדין פתוח לרישום. ההחלטה תלויה במספר המקומות הפנויים ביחידות הלימוד המבוקשות ובאישור ועדת הקבלה. 

 

החלפה או הוספת חוגים: 

מועמד או מועמדת המבקשים להחליף את החוגים שבהם בחרו, או שלא רשמו עדיפויות נוספות בטופס הרישום ומבקשים להוסיפן מאוחר יותר, יפנו למשרד הרישום באמצעות הטופס המצורף כאן >
 

 

 

החלפת חוגים של תלמידים פעילים או הפסקת לימודים

 

תלמידה או תלמיד אוניברסיטת תל-אביב הרוצה להירשם לחוג אחר יירשמו במועדי הרישום הרגילים ויעברו את תהליכי הרישום הרגילים. תלמיד או תלמידה אלה אינם נדרש להמציא אישור על רמתם באנגלית וכמו כן אין לצרף את אישור ציוני הבגרות. תלמידי ותלמידות הפקולטה למדעים מדויקים המבקשים להחליף חוג יעיינו בעמוד הנוגע לפקולטה למדעים מדויקים.

 

תלמידה או תלמיד אוניברסיטת תל-אביב אשר נרשמו והתקבלו לחוג חדש, יישאלו בשלב מאוחר יותר באילו חוגים הם מעוניינים ללמוד בשנת הלימודים הבאה. עצם הרישום לחוג/ים חדש/ים אינו מהווה ויתור על המשך לימודים בחוג/ים שבהם הם לומדים.

 

תלמידה או תלמיד המחליפים חוג, או שהפסיקו לימודיהם בחמש השנים האחרונות, חייבים בהשלמת דרישות כלל-אוניברסיטאיות (עברית, אנגלית – ראה במבוא לידיעוני הפקולטות). פרק הזמן להשלמת הדרישות מחושב מתחילת לימודיהם באוניברסיטה ולא מתחילת לימודיהם בחוג החדש.

 

להרשמה >>

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב