המצאת מסמכים וביצוע מטלות תואר שני

 

המועמדים מתבקשים לשלוח לאגף רישום וקבלה, מדור תואר שני, את המסמכים המפורטים להלן, עד שבועיים מיום ביצוע הרישום בפועל באתר:  

 

1. תדפיס סיכום הרישום המקוון

 

2. טופס מס' 4  ו/או כל טופס אחר בהתאם לדרישת החוג אליו נרשם המועמד 

 

3. גיליון ציונים מאושר*:

 • מועמדים בוגרי אוניברסיטת תל אביב משנת 1981 ואילך אינם חייבים להמציא מסמכים המעידים על השכלתם כלל. 
 • בוגרי אוניברסיטת תל אביב עד שנת 1980 חייבים להמציא צילום של תעודת הזכאות לתואר וגם את גיליונות הציונים  מכל שנות לימודיהם לתואר.
 • מועמדים שעדיין אינם זכאים לתואר יגישו  גיליון ציונים מקורי או צילום מאושר, הכולל ממוצע ציונים מצטבר. עם קבלת הזכאות לתואר יש להציגה יחד בצירוף לגליון ציונים סופי, מקורי או מאושר, במשרד הרישום והקבלה עד תחילת שנת הלימודים או בהתאם לדרישת החוג במכתב הקבלה.
 • מועמדים בוגרי מוסדות בהם אין מעניקים ציוני גמר יגישו אישור מקורי על הציון המשוקלל של כל הציונים (כל השנים ביחד או כל שנה בנפרד).
 • מועמדים שהיו רשומים בעבר לאוניברסיטת תל אביב (למעט בוגרי האוניברסיטה)  יגישו בעת הרישום גיליונות ציונים עדכניים ורשמיים לצורך בדיקה ודיווח מחדש.

במקרים חריגים ניתן לשלוח למשרד הרישום צילום או סריקה של הזכאות לתואר וגיליון הציונים ולהציג את המסמכים המקוריים במשרד הרישום עד תחילת הלימודים.

 

4. אם שם המועמד שונה מהשם המופיע בתעודת הבוגר/אישור הזכאות לתואר וגליון הציונים, יהיה עליו להמציא אישור ממשרד הפנים על שינוי שם או צילום של ספח/העמוד בתעודת הזהות שבו רשומים השם ומספר הזהות 

5. מועמדים לפקולטה לניהול, שנרשמו לחוגים הדורשים בחינת GMAT, יגישו  באופן עצמאי את הציון הרשמי הניתן בסיום המבחן בארץ. יש לציין מספר זהות של הנבחן על גבי הטופס. האישור על ציון הג'מאט  אינו מגיע  ישירות לאוניברסיטה מהגוף הבוחן .

 

  אי-מסירת המסמכים הנדרשים אינה מאפשרת לטפל במועמדות ועלולה לגרום להודעת דחייה. 

 

* אישור נוטריון או אישור עו"ד לא יתקבלו. גיליונות ציונים ממחושבים, כגון מהאינטרנט, אינם קבילים ללא חותמת וחתימת המוסד. מסמכים מלימודים שאינם אקדמיים יכולים להיות צילומים לא מאושרים. צילומי צבע וסריקה של מסמכים - אינם קבילים.

 

  בעלי תעודת "בוגר אוניברסיטה" מחו"ל יצרפו את האישורים הבאים:

 • תעודת בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל, מקורית בלבד.
 • אישור על הציונים והציון הממוצע הסופי, בשפת המקור, כולל הסבר על סולם הציונים וציון המעבר המקובל במוסד שבו למד המועמד.
 • תרגום לעברית של גיליון הציונים (במידת הצורך גם של התעודה, פרט לתעודות שבשפה האנגלית). על התרגומים להיות מאושרים על ידי נוטריון או על ידי עורך-דין.
 • סילבוס של לימודיהם באוניברסיטה בחו"ל.
 • בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל יצרפו גם אישור פעולה לשלוחה בארץ מהמועצה להשכלה גבוהה, בהתייחס לשנות הלימודים בפועל של התלמיד,  וכן אישור על המדינה שבה התקיימו הלימודים.    
 • בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל, או בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל, יורשו להירשם בתנאי ש-80% מלימודיהם נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי  מוכר אחר ובתנאי שמשך לימודיהם במוסד שהעניק את התואר הוא 5 סמסטרים לפחות.
 • מסמכים שצולמו מראש בשפה אחרת ניתן לאשר אצל הממונה על שקילות תעודות במשרד הרישום והקבלה.
 •  שעות הקבלה במדור שקילות תעודות: ימים א', ג', ד', שעות 09:30-12:00, בבניין וינר, חדר 15.

 

 הנחיות כלליות

 

1. מבנה הלימודים לתואר שני - הלימודים לקראת תואר שני הם לימודים בחוג אחד בלבד. ככלל, לא ניתן להתחיל ללמוד בו-זמנית בשני חוגים לתואר שני או לשלב חוג אחד לתואר שני וחוג אחד לתואר ראשון, אלא אם יומצא למשרד הרישום אישור ללימודים במקביל מוועדות ההוראה של הפקולטות הנוגעות בדבר.

עם זאת, חלק מהפקולטות מאפשרות לימודים במקביל ללא צורך באישור: מדעי הרוח, חינוך, ניהול, מדעי החברה, עבודה סוציאלית ומשפטים. תלמיד הלומד באותה שנת לימוד לקראת שני תארים או יותר יחויב בשכר לימוד שהוא חייב בגין כל תואר בנפרד.

2. בחירת עדיפויות - כל מועמד רשאי לבחור שלוש עדיפויות. אם החליט לממש  לימודים בעדיפות שאינה ראשונה, עליו להודיע על כך בכתב למשרד הרישום לפני תחילת הלימודים. 

3. החלפת חוגים – מועמד שיבקש להחליף את החוגים שבהם בחר, או שלא רשם עדיפויות נוספות וירצה להוסיפן, יוכל לפנות למשרד הרישום לתואר שני בבקשה לשינוי העדיפויות באמצעות הטופס המצורף כאן >

4. דמי הרישום - הסכום של דמי הרישום לתואר ראשון, לתואר שני וללימודי תעודה מפורט בסעיף "דמי הרישום" .

5. נוהל ביטול מועמדות

 

 

 

enlightenedלתשומת לב:

 

 •  מסמכים מקוריים או העתקים מאושרים אינם מוחזרים לשולחים – גם אם לא יחלו בלימודים. לאור זאת מתבקשים המועמדים שלא לשלוח מסמכים מקוריים אלא להגיע ולהציגם במשרד הרישום בשעות הקבלה.
 • על כל עמוד של המסמך המאושר, בעברית או בשפה זרה, צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם מלא ומספר זהות של המועמד, שם מלא וציון תפקידו של המאשר. חתימה וחותמת המאשר  לא יהיו בצבע שחור. אין לצרף צילום צבעוני או סרוק של תעודות ומסמכים.
 •  כל הטפסים והאישורים שפורטו לעיל חייבים להגיע אל משרד הרישום עד מועד סיום הרישום (גם אם עדיין אין תרגום של המסמכים משפת המקור).
 •  לפי החוק  ותקנות האוניברסיטה, אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים אקדמיים  קודמים בטופס הרישום תיחשב להסתרת מידע על כל המשתמע מכך.
 •  הודעות על שינויים או ביטולים מתקבלות אך ורק בכתב על ידי המועמד עצמו לכתובת דוא"ל:  im@tau.ac.il
 •   במקרה של היעדרות המועמד מן הארץ מומלץ להשאיר מראש ייפוי כוח בידי מיופה הכוח. ניתן להשתמש בטופס מס' 2 א' .
 •     כל שינוי שייעשה על ידי מיופה הכוח יחייב את המועמד וייעשה בכפוף ללוח הזמנים.
 • נרשמים באינטרנט, שלא ישלחו את  תדפיס הרישום ואת המסמכים הנלווים תוך שבועיים - עלולה מועמדותם להידחות.
 • אי-הקפדה על מילוי כל ההנחיות עלולה לגרום לעיכוב בטיפול,  דחיית המועמדות  או  לחוסר אפשרות להירשם לחוג מסוים, אם מועד ההרשמה אליו  הסתיים.  

 

קוד אישי:

בתום הרישום תשלח למועמד הודעת sms ובה מס' קוד אישי (4 ספרות) בעזרתו יוכל לעקוב אחר הטיפול במועמדותו באתר "מידע ופעולות אישיות למועמדים"

במידה ושכחת את הקוד האישי, ניתן לאחזרו באתר 

 

ניתן לפנות אלינו:

בדוא"ל – im@tau.ac.il

למוקד הפניות – 03-6405550 בין השעות 9:00 – 19:00

בפקס: 03-6406722

בכתב -  מדור רישום וקבלה, תואר שני, בניין וינר, אוניברסיטת ת"א, ת"ד 39040, ת"א 6997801

 

 

 

י

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive