המצאת מסמכים והנחיות כלליות תואר שני

 

נא לשלוח לאגף רישום וקבלה, מדור תואר שני, את המסמכים המפורטים להלן, עד שבועיים מיום ביצוע הרישום בפועל באתר:  

 

 

מידע מלא על השכלה קודמת (כולל על קורסים בודדים) בצירוף לאישורים רלבנטיים. העלמת מידע על לימודים קודמים, כולל קורסים בודדים, עלולה לגרום לביטול מועמדות, לביטול החלטת קבלה ולהעמדה לדין משמעתי. אם יש יותר משלוש השכלות ניתן להיעזר בטופס ההצהרה – טופס מספר 8.

נא להעביר את האישורים הנדרשים בהתאם להנחיות הבאות:

 • גיליון ציונים רשמי -- גיליון ציונים המודפס על נייר עם לוגו של מוסד הלימודים הכולל חתימה וחותמת של המוסד בו נלמד התואר או גיליון חתום דיגיטלית. לא יתקבלו גיליונות ציונים ואישורי זכאות שאושרו על ידי נוטריון או עו"ד, או גיליונות ציונים מהאינטרנט.

 • בוגרי אוניברסיטת תל אביב משנת 1981 ואילך אינם חייבים להמציא מסמכים המעידים על השכלתם כלל. 
 • בוגרי אוניברסיטת תל אביב עד שנת 1980 חייבים להמציא צילום של תעודת הזכאות לתואר וגם את גיליונות הציונים  מכל שנות לימודיהם לתואר.
 • מועמדים שעדיין אינם זכאים לתואר יגישו  גיליון ציונים מקורי או צילום מאושר, הכולל ממוצע ציונים מצטבר. עם קבלת הזכאות לתואר יש להציגה יחד בצירוף לגיליון ציונים סופי, רישמי ומקורי או מאושר, במשרד הרישום והקבלה עד תחילת שנת הלימודים או בהתאם לתנאי המצויין במכתב הקבלה.
 • מועמדים בוגרי מוסדות בהם אין מעניקים ציוני גמר יגישו אישור מקורי על הציון המשוקלל של כל הציונים (כל השנים ביחד או כל שנה בנפרד).
 • מועמדים שנרשמו בעבר לאוניברסיטת תל אביב (למעט בוגרי האוניברסיטה)  יגישו בעת הרישום גיליונות ציונים עדכניים ורשמיים לצורך בדיקה ודיווח מחדש.

 

בנוסף:

 •  מועמדים לפקולטה לניהול, שנרשמו לחוגים הדורשים בחינת GMAT, יגישו באופן עצמאי את הציון הרשמי הניתן בסיום המבחן בארץ. יש לציין מספר זהות של הנבחן על גבי הטופס. לתשומת ליבך - האישור על ציון ה GMAT-  לא מגיע ישירות לאוניברסיטה מהגוף הבוחן. ניתן לשלוח את האישור לדוא"ל: im@tau.ac.il.
 • אם שם המועמד שונה מהשם המופיע בתעודת הבוגר/אישור הזכאות לתואר וגליון הציונים, יש להמציא אישור ממשרד הפנים על שינוי שם או צילום של ספח/העמוד בתעודת הזהות שבו רשומים השם ומספר הזהות. יש לשלוח את האישור לדוא"ל: im@tau.ac.il .

 

  **אי הגשה של המסמכים הנדרשים אינה מאפשרת לטפל במועמדות ועלולה לגרום להודעת הפסקת טיפול במועמדות. 

 

מועמדים שלמדו בחו"ל יצרפו את האישורים הבאים:

 • תעודות המעידות על כל לימודיהם במוסד אקדמי מוכר בלבד
 • יש להגיש תעודות מקוריות בלבד
 • אישור על הציונים והציון הממוצע הסופי, בשפת המקור, כולל הסבר על סולם הציונים וציון המעבר המקובל במוסד שבו למד המועמד.
 • תרגום לעברית של גיליון הציונים (במידת הצורך גם של התעודה, פרט לתעודות שבשפה האנגלית). על התרגומים להיות מאושרים על ידי נוטריון או על ידי עורך-דין.
 • סילבוס של לימודיהם באוניברסיטה בחו"ל.
 • בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל יצרפו גם אישור פעולה לשלוחה בארץ מהמועצה להשכלה גבוהה, בהתייחס לשנות הלימודים בפועל של התלמיד,  וכן אישור על המדינה שבה התקיימו הלימודים.    
 • בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל, או בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל, יורשו להירשם בתנאי ש-80% מלימודיהם נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי  מוכר אחר ובתנאי שמשך לימודיהם במוסד שהעניק את התואר הוא 5 סמסטרים לפחות.
 • מסמכים שצולמו מראש בשפה אחרת ניתן לאשר אצל הממונה על שקילות תעודות במשרד הרישום והקבלה.  שעות הקבלה במדור שקילות תעודות: ימים א', ג', ד', שעות 09:30-12:00, בבניין וינר, חדר 15.

 

על פי החוק ותקנות האוניברסיטה, אי-מסירת מידע מלא ומדויק על לימודים אקדמיים קודמים בטופס הרישום תיחשב להסתרת מידע על כל המשתמע מכך.

 

 הנחיות כלליות

 • לימודים בהיקף רחב - ככלל, הלימודים לקראת תואר שני הם לימודים בחוג אחד בלבד לא ניתן להתחיל ללמוד בשני חוגים בו זמנית, אלא אם יומצא למשרד הרישום אישור ללימודים במקביל מוועדות ההוראה של הפקולטות הנוגעות בדבר. עם זאת, חלק מהפקולטות    מאפשרות לימודים במקביל ללא צורך באישור: מדעי הרוח, חינוך, ניהול, מדעי החברה, עבודה סוציאלית ומשפטים. תלמיד הלומד באותה שנת לימוד לקראת שני תארים או יותר יחויב בשכר לימוד בגין כל תואר בנפרד.

 •  בחירת עדיפויות - כל מועמד רשאי לבחור שלוש עדיפויות. אם החליט לממש לימודים בעדיפות שאינה ראשונה, עליו להודיע על כך בכתב למשרד הרישום לפני תחילת הלימודים  בדוא"ל im@tau.ac.il
 •  החלפת חוגים – מועמד שיבקש להחליף את החוגים שבהם בחר, או שלא רשם עדיפויות נוספות וירצה להוסיפן, יוכל לפנות למשרד הרישום לתואר שני בבקשה לשינוי העדיפויות באמצעות הטופס המצורף  ושליחתו לדוא"ל: im@tau.ac.il
 • דמי הרישום - הסכום של דמי הרישום לתואר ראשון, לתואר שני וללימודי תעודה מפורט בסעיף "דמי הרישום"
 •  קוד אישי - בתום הרישום תשלח למועמד הודעת sms ובה מס' קוד אישי (4 ספרות) בעזרתו יוכל לעקוב אחר הטיפול במועמדותו באתר "מידע ופעולות אישיות למועמדים"
 • במידה ושכחת את הקוד האישי, ניתן לאחזרו בקישור הבא
 • מסמכי מקור - מסמכים מקוריים או העתקים מאושרים אינם מוחזרים לשולחים – גם אם לא יחלו בלימודים. לאור זאת מתבקשים המועמדים להגיע ולהציגם במשרד הרישום בשעות הקבלה ולא לשלוח בדואר
 •  מסמך מאושר – הוא צילום של המסמך המקורי והרשמי המאושר על ידי מוסדר הלימודים כלהלן: בכל עמוד במסמך מאושר, בעברית או בשפה זרה, צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם מלא ומספר זהות של המועמד, שם מלא וציון תפקידו של המאשר. חתימה וחותמת המאשר לא יהיו בצבע שחור
 •  מועד הגשת מסמכים – את כל הטפסים והאישורים שפורטו לעיל חובה להגיש אל משרד הרישום עד מועד סיום הרישום  (גם אם עדיין אין תרגום של המסמכים משפת המקור).
 •  יפוי כוח - במקרה של היעדרות המועמד מן הארץ מומלץ להשאיר מראש ייפוי כוח בידי מיופה הכוח. ניתן להשתמש בטופס מס' 2 א'.  כל שינוי שייעשה על ידי מיופה הכוח יחייב את המועמד וייעשה בכפוף ללוח הזמנים ..
 • הקפדה על הנחיות תהליך הרישום - אי-הקפדה על מילוי כל ההנחיות עלולה לגרום לעיכוב בטיפול, דחיית המועמדות או להחמצת האפשרות להירשם לחוג מסוים, במידה ומועד ההרשמה אליו הסתיים.
 •  נוהל ביטול מועמדות

 

*** הודעות על שינויים או ביטולים מתקבלות אך ורק  בכתב על ידי המועמד עצמו לכתובת דוא"ל:  im@tau.ac.il 

 

 

ניתן לפנות אלינו באמצעות:

דוא"ל – im@tau.ac.il

מוקד הפניות – 03-6405550 בין השעות 9:00 – 19:00

WhatsApp שמספרו 0522995818

פקס: 03-6406722

דואר -  אגף רישום ומינהל תלמידים, מדור רישום לתואר שני ולימודי תעודה, בניין וינר, אוניברסיטת ת"א, ת"ד 39040, ת"א 6997801

 

 

 

י

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>