משפטים - תנאי רישום וקבלה לתואר ראשון

 • לימודים במקביל
 • העדפה מתקנת
 • שנה מתקדמת

לימודים במקביל למשפטים בחוג נוסף

 

 • הלימודים בפקולטה למשפטים הם במתכונת של מסלול לימודים מורחב (חד חוגי). עם זאת מאפשרת הפקולטה ומאשרת מראש לתלמידיה ללמוד במקביל בחוג נוסף במתכונת דו-חוגית באוניברסיטת תל-אביב, כבר החל משנה א', והכול בכפוף לאישור ועדת ההוראה של החוג האחר.
 • ועדות ההוראה של הפקולטות הבאות מאשרות מראש את הלימוד המקביל ללא צורך באישור אינדיבידואלי: מדעי הרוח, חינוך, מדעי החברה וניהול.
 • משך לימודי משפטים במתכונת המשלבת לימודי חוג נוסף, למעט חשבונאות, הוא ארבע שנים (שמונה סמסטרים). משך לימודי משפטים בשילוב עם לימודי חשבונאות הוא שלוש שנים וחצי (שבעה סמסטרים).
 • דרישות הקבלה ללימודי משפטים הינן אחידות, אך דרישות הקבלה ללימודי חשבונאות בצירוף משפטים עשויות להיות גבוהות יותר מדרישות הקבלה ללימודי חשבונאות בצירוף כל חוג אחר. בשנת הלימודים תשע"ה ציון ההתאמה הנדרש לקבלה ללימודי חשבונאות בצירוף משפטים היה 670. מספר המקומות בשילוב לימודים זה הינו מוגבל.
 • תלמידים מצטיינים במיוחד מבין התלמידים המשלבים לימודי חוג נוסף יוכלו לסיים את לימודי המשפטים בשלוש שנים וחצי.
 • בשנת הלימודים תשע"ו יוענקו מלגות לתלמידים מצטיינים שישלבו לימודי משפט עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי הרוח. לדוגמה: פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, תרבות עברית, מזרח אסיה ועוד.
 • מועמד המעוניין ללמוד בחוג דו-חוגי נוסף על משפטים, חייב לעמוד בדרישות הקבלה של הפקולטה למשפטים וגם  של החוג הנוסף.
 • מועמד המבקש ללמוד לימודי תעודה בנוסף על לימודיו במשפטים ובחוג דו-חוגי, יפנה לפקולטה למשפטים בבקשה לאישור מיוחד לצירוף לימודים זה.
 • תלמידים הלומדים בחוג דו-חוגי נוסף במקביל, זכאים לפטור ממספר שעות לימוד בפקולטה למשפטים, כמפורט בידיעון הפקולטה.
 • הפקולטה למשפטים עושה כמיטב יכולתה על-מנת לסייע מבחינה מנהלית לתלמידים הלומדים בחוג אחר במקביל. יחד עם זאת, לא תינתנה הקלות אקדמיות לתלמידים אלה. במקרים של חפיפה בשעות הוראה ובמועדי בחינות של קורסים במשפטים ובחוג הנוסף, ייאלצו התלמידים לדחות את השתתפותם בקורס/ים מסוים/ים בחוג הנוסף לסמסטר/ים מאוחר/ים יותר.
 • תלמיד הלומד לימודים במקביל במשפטים ובחוג דו-חוגי נוסף, יחויב בשכר לימוד בגין כל  תחום לימוד בנפרד, בהתאם ללימודיו בפועל, והכול בהתאם להחלטות דו"ח ועדת מלץ.
 • בתום כל שנת לימודים ייבדק ממוצע הציונים בפקולטה למשפטים של תלמיד הלומד במקביל במשפטים ובחוג נוסף: היה הממוצע האמור נמוך מ-77 בשנה א' ו-80 בשנה ב', לא יתאפשר לתלמיד ללמוד במקביל בפקולטה למשפטים ובחוג נוסף באוניברסיטה.
 • סיום לימודים בפקולטה למשפטים ובחוג הנוסף מעניק למסיימים תעודת "בוגר אוניברסיטה במשפטים" (.LL.B) ותעודה על סיום לימודים בחוג הנוסף (תעודה על סיום לימודים בחוג הדו-חוגי הנוסף תוענק לתלמידי התכניות המשולבות רק לאחר סיום לימודיהם בפקולטה למשפטים).

 

 • מועמד המעוניין להירשם ללימודים בפקולטה למשפטים (מורחב) ובחוג דו-חוגי נוסף, יקפיד על מילוי ההוראות הבאות :
 • ניתן לבחור בשילוב של חוג דו-חוגי אחד בלבד עם משפטים.
 • מועמד המעוניין באחד השילובים של משפטים (מורחב) עם חוג נוסף (דו-חוגי), יציין בטופס הרישום את סימול הפקולטה למשפטים (באופן לימוד מורחב) ואת סימול החוג הנוסף (באופן לימוד דו-חוגי) בשתי השורות של אותה עדיפות. מועמד שמבקש לרשום בעדיפות נמוכה יותר שילוב של משפטים עם חוג אחר, יציין בעדיפות הנמוכה יותר רק את החוג הנוסף. אם תידחה מועמדותו לחוג הראשון, אותו ביקש לשלב עם משפטים, יגיש בקשה בכתב אל מדור הרישום לשלב את החוג שבעדיפות הנמוכה יותר עם משפטים. הבקשה תידון בהתאם לאפשרויות הקליטה באותו חוג באותה עת. אם יאושר השינוי, הוא יבוצע ללא תשלום נוסף.
 • מועמד המעוניין בשילוב של משפטים וחשבונאות, יבחר בחוג לחשבונאות  בסימול 1211 דו-חוגי-בצירוף משפטים. זאת, בנוסף על בחירה (באותה עדיפות) של משפטים, מורחב, שסימולו 1411.
 • הודעה על קבלה או אי קבלה לחוג הנוסף תישלח למועמד, ללא תלות בהחלטה על קבלתו או אי קבלתו ללימודי משפטים. מועמד שטרם קיבל הודעה בדבר הקבלה ללימודי משפטים, עשוי לקבל הודעת קבלה לחוג הנוסף (לדוגמה: כלכלה). מי שבחר בעוד חוג (במסלול דו-חוגי) בעדיפות נמוכה יותר  (לדוגמה מתמטיקה), עשוי לקבל הודעת קבלה לחוגים כלכלה  ומתמטיקה. אם יתקבל מועמד זה מאוחר יותר לפקולטה למשפטים הוא יקבל הודעת קבלה ללימודי משפטים וללימודי כלכלה, וקבלתו לחוג למתמטיקה תבוטל.
 • מועמד שיקבל הודעת קבלה לחוג הנוסף לפני שיקבל תשובה בדבר מועמדותו ללימודי משפטים, יהיה חייב לשלם את המקדמה על-חשבון שכר-הלימוד לפי ההנחיות. אם מאוחר יותר לא יתקבל המועמד ללימודי משפטים הוא יהיה רשאי לפנות בכתב, תוך שבועיים מיום קבלת הודעת הדחייה, ולבטל קבלתו לחוג הנוסף. במקרה כזה יוחזר לו מלוא הסכום ששילם.
 • מועמד שיתקבל ללימודים לחוג הנוסף אך לא יתקבל ללימודי משפטים, ולא יהא מעוניין ללמוד בחוג הנוסף אלא בחוג אחר בו בחר בעדיפות נמוכה יותר, יהיה רשאי לפנות בכתב בבקשה לשינוי סדר העדיפויות. בקשתו תיבדק על-פי נתוניו ובהתבסס על מספר המקומות הפנויים.

 

 

חטיבות מורחבות בלימודי ניהול, בלימודי כלכלה, בלימודי פילוסופיה ובלימודי מזרח אסיה

 

הפקולטה מאפשרת למספר מוגבל של תלמידים למשפטים ללמוד חטיבה מורחבת בלימודי ניהול, חטיבה מורחבת בלימודי כלכלה, חטיבה מורחבת בלימודי פילוסופיה וחטיבה מורחבת בלימודי מזרח אסיה. הלימודים מיועדים לתלמידים, העומדים בתנאי הקבלה של החוגים הנ"ל.
החטיבה מהווה אלטרנטיבה לתלמידי משפטים, שאינם מעוניינים ללמוד לימודים מלאים לקראת תואר בניהול, בכלכלה, בפילוסופיה או בלימודי מזרח אסיה, והיא תקנה לתלמידים את הכלים הבסיסיים בתחום.
כל התקנות החלות על תלמידי החוג (לניהול, לכלכלה, לפילוסופיה או למזרח אסיה), לרבות דרישות מוקדמות ומקבילות ותקנון בחינות, חלות גם על תלמידי החטיבה.

 

לימודי החטיבות כוללים 32-38 שעות סמסטריאליות. תלמידים הלומדים בחטיבה מורחבת בנוסף ללימודי המשפטים, זכאים לפטור ממספר שעות לימוד בפקולטה למשפטים, כמפורט בידיעון הפקולטה. יתר שעות הלימוד יהיו מעבר למכסת לימודי המשפטים ושכר הלימוד בגין שעות אלה יהא על פי המקובל באוניברסיטה.
הלימוד במסגרת החטיבה יצוין בתעודת הבוגר.
תלמידים העומדים בדרישות הקבלה והמעוניינים ללמוד במסגרת חטיבה, יגישו בקשה למזכירות הפקולטה למשפטים עד סוף חודש אוגוסט. לאחר מיון הבקשות תימסרנה הודעות הקבלה.

 

מסלול מואץ לתואר ראשון ושני

 

הפקולטה למשפטים מקיימת תכנית לימודים במסלול מואץ, המאפשרת לתלמיד לסיים תואר ראשון ושני ברציפות תוך ארבע שנים וחצי (או חמש שנים במסלול עם עבודת גמר). התכנית מיועדת לתלמידים, אשר הגיעו להישגים גבוהים במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם בתואר הראשון. תנאי הקבלה למסלול זה מופיעים בתקנון המתפרסם באתר האינטרנט של הפקולטה למשפטים. תלמיד הלומד במסלול המואץ לתואר ראשון ותואר שני, יחויב בתשלום של שכר לימוד מלא בגין כל תואר בנפרד.

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive