הבחינה הפסיכומטרית


ציון תקף בבחינה הפסיכומטרית, הנערכת על-ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, הינו אחד המרכיבים של ציון ההתאמה, שעל פיו נקבעת הקבלה למרבית החוגים.

למועמדים שהקבלה שלהם לאוניברסיטה  היא על סמך ציון התאמה, הציון המינימלי בבחינה הפסיכומטרית המאפשר דיון בקבלה לאוניברסיטה הוא 450, אלא אם ציון ההתאמה של המועמד הוא לפחות 500

 • ישנם חוגים הדורשים ציון מינימלי גבוה יותר לצורך הרשמה
 • לביה"ס למוזיקה ניתן להירשם, גם אם  הציון הפסיכומטרי הוא 400 ומעלה. למגמת "ביצוע מוסיקלי" בביה"ס למוזיקה ניתן להירשם גם בציון פסיכומטרי נמוך יותר
 • ניתן להירשם ללימודים באוניברסיטה לפני שנבחנת בבחינה הפסיכומטרית, אך הקבלה מותנית בהיבחנות עד המועד האחרון האפשרי


הרשמה וקבלה ללא פסיכומטרי

 

 • בעלי ממוצע בגרות גבוה יכולים להתקבל ללא הפסיכומטרי לחלק מתכניות הלימוד.
 • בחוגים ובפקולטות מסוימים אפשר להתקבל ללימודים על סמך תואר אקדמי, ללא פסיכומטרי. פרטים מדויקים באתרי המידע החוגיים.
 • תלמיד אוניברסיטת תל-אביב, הנרשם לחוג אחר ויכול להתקבל אליו ללא פסיכומטרי (אלא בהסתמך רק על ממוצע הציונים בלימודיו באוניברסיטה, למשל), אינו חייב להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, בכפוף לדרישות הקבלה לחוגים השונים.

 

תהליך הרישום ומועדי הבחינה

 

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי. הבחינה נערכת ארבע פעמים בשנה. אפשר להירשם לכל אחד ממועדי הבחינה, בכפוף לתאריך סיום הרישום למועד.

 

 

אזור הבחינה

 • הבחינות יתקיימו באותו זמן במספר מקומות בארץ
 • פרטים על אזורי הבחינה במועדים השונים יופיעו בערכת ההרשמה לבחינה ובאתר המרכז הארצי
 • הנרשמים יכולים לבחור את אזור הבחינה הנוח להם

 

מועד אחרון להיבחן

המועד הפורמאלי האחרון האפשרי לבחינה הפסיכומטרית למועמדים לאוניברסיטת תל-אביב לסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א הוא מרץ/אפריל או יולי, בכפוף לדרישות החוגים השונים. בתוכניות לימוד שיקיימו רישום במתכונת של הרשמה מאוחרת תישקל קבלת מועמדים על סמך פסיכומטרי ממועד יולי או ספטמבר, על בסיס מקום פנוי, גם אם מצוין בלוח הזמנים אחרת.

enlightenedמועמדים שנבחנו במועד יולי אינם נדרשים להגיש בקשה פרטנית. התחשבות במועד ספטמבר תיעשה על פי בקשת המועמד. הבקשות יישקלו על פי אפשרויות הקליטה בחוגים. מועמדים שיתקבלו על פי תוצאות מועד ספטמבר עלולים להחמיץ את הרישום לקורסי לימוד בשיטת ה"בידינג". בקשות לרישום ידני לקורסים יישקלו לפי אפשרויות הרישום בחוגים.

 

מועמדים נוספים הזכאים להיבחן ביולי בנוסף ליחידות המצוינות בטבלה שלמעלה:

 • עתודאים רשאים להיבחן לא יאוחר ממועד אפריל, אך יכולים לפנות לעתודה בבקשה להיבחן במועד יולי
 • עולים חדשים, שעלו לישראל בשנה האחרונה המועמדים לכל תכניות הלימוד (פרט לרפואה ורפואת שיניים) רשאים להיבחן ביולי

 

enlightened אנחנו מציעים לך להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר בבחינה הפסיכומטרית. כך לא תחמיץ את המועד האחרון האפשרי לתכנית שבה אתה מעוניין, וגם תהיה לך אפשרות לגשת  למועד נוסף לשיפור הציון, אם תזדקק לכך.

 

למתעניינים בלימודי רפואה לשנת תשפ"א :

מועד הפסיכומטרי האחרון התקף הוא מרץ/אפריל 2020

בחינה חוזרת

מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינה הפסיכומטרית אינו מוגבל, אפשר להיבחן במועדים רצופים. 

 

 

בחינה בתנאים מותאמים

 • נבחנים בעלי מגבלות רפואיות, פיזיות, פסיכיאטריות או בעלי לקות למידה או קשב, הזקוקים לבחינה בתנאים מותאמים יוכלו לקבל דפי הסבר על תהליך ההרשמה ועל המסמכים הנדרשים באתר האינטרנט של המרכז או במשיבון 02-6759590
 • בחינות בתנאים מותאמים תיערכנה רק בארץ במועדים ובשפות כמפורט באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה. מומלץ להקדים להירשם לבחינות אלה. הודעה על המועד המדויק תישלח ישירות לנרשמים, שאושרו להם תנאים מותאמים
 • מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנרשמים אליהם יוכלו לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה הבחינה.

פרטים נוספים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה »

 

בחינות בחו"ל

 • המרכז הארצי מקיים לעתים בחינות במספר מקומות בחו"ל (מותנה במספר הנרשמים)
 • המעוניין להיבחן בחו"ל יפנה ליחידת בחינות חו"ל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה
 • לא נערכות בחינות בתנאים מותאמים בחו"ל
 

תוקף הציון

 • אוניברסיטת תל-אביב תקבל ציוני פסיכומטרי מבחינות שנעשו החל ממועד אוקטובר 1990 ואילך. מי שנבחן מאוקטובר 1990 ואילך רשאי לא להיבחן, אלא אם ירצה לנסות לשפר את ציונו. בתהליך הקבלה יובא בחשבון הציון הגבוה ביותר מציוניו התקפים של מועמד שנבחן יותר מפעם אחת. גם אם התקבל המועמד בעבר ליחידת לימוד מסוימת, אין קבלתו מובטחת. אם נדחה בעבר מיחידת לימוד מסוימת ועתה נרשם אליה שוב, מומלץ כי ייבחן פעם נוספת.
 • מידע על הצורך בשיפור ציון אפשר לקבל במסגרת ייעוץ אישי בשיפור סיכויי קבלה ביחידה למיון ומחקר באגף רישום ומינהל תלמידים.

 

הרשמה לבחינה והתשלום עבור הבחינה

אנא קרא היטב את נהלי ההרשמה.

 

שפות הבחינה

 • אפשר להיבחן באחת משש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ונוסח משולב/אנגלית.
 • מומלץ להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר. נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אימם אנגלית, וכן למי ששפת אימם אינה עברית, אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות הבחינה האחרות. בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות מתורגמות לשפות האלה: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית וספרדית.
 • הבחינה בשפה שאינה עברית לא מתקיימת בכל מועד. יש לוודא שבמועד שבו אתה מתכוון להיבחן מתקיימת בחינה בשפה הרצויה לך

רמייה בבחינה

כל מעשה המשבש את תהליכי הקבלה ההוגנים, כגון העתקה בבחינה או התחזות, הוא מעשה רמייה. רמייה עלולה, למשל, לגרום לכך שיתקבלו מועמדים מסוימים על חשבון מועמדים אחרים הראויים להתקבל יותר מהם. למרכז הארצי לבחינות ולהערכה יש דרכים לאיתור מעשי רמייה, ושמורה לו הזכות למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו, אם עבר עבירה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, או אם יש חשד או חשש כי הביצוע בבחינה אינו משקף נכונה את יכולתו של הנבחן.
 

לתשומת לבך, התחזות (למשל אם אדם שולח אדם אחר להיבחן במקומו), היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

האמור בסעיף זה מתייחס לכל המבחנים של המרכז הארצי: הבחינה הפסיכומטרית, אמי"ר ויע"ל.

במקרה שבמהלך תהליך  הקבלה ללימודים יתעורר חשד באשר למהימנות נתוני הקבלה של המועמד/ התלמיד, תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מהמועמד/ התלמיד פרטים ומסמכים נוספים לפי שיקול דעתה, וכן להעביר לבדיקת המרכז הארצי לבחינות והערכה ("המרכז הארצי"), או לכל גורם רלוונטי אחר כל מידע שנדרש לצורך בירור החשד, בין אם הבירור נעשה ביוזמת האוניברסיטה ובין אם במסגרת הליך בדיקה שנערך על ידי המרכז הארצי, ביחס למבדקים שנערכים למועמד על ידי המרכז הארצי. מועמד שלא ימציא את הנתונים והמסמכים המבוקשים, יסתכן באי קבלה לאוניברסיטה, או בהרחקתו מהלימודים.

 

הזמנה לבחינה חוזרת

בשעת הערכת הבחינות נערכות באופן שגרתי בדיקות שמטרתן להבטיח שהציונים שיחושבו לנבחן ישקפו נאמנה את יכולתו.
במקרים מסוימים מתקשה המרכז הארצי לבחינות ולהערכה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי-עקביים שנתגלו בה, או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה בו מתעורר ספק לגבי מהימנות הבחינה, בכל מועד שהוא ומכל סיבה שהיא, לרבות מהסיבות המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים וככל שהדבר רלוונטי, ציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר קיומה של בחינה זו יחליט המרכז על המשך הטיפול. בדרך כלל, הזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כששה שבועות מיום הבחינה, אולם תיתכן פנייה גם במועד מאוחר יותר.

 

הכנה לבחינה

מסקרים עולה כי את התועלת הרבה ביותר מהכנה לבחינה אפשר להפיק בדרכים שונות של עבודה עצמית:

 • עיון והתנסות בחוברת או בספר תרגול והכנה ו/או התנסות בבחינה בתנאי אמת. חוברת ההדרכה, המצורפת לערכת ההרשמה לבחינה, כוללת את כל המידע הדרוש על מבנה הבחינה וחלקיה. בחוברת מוצגות מבחר של שאלות לדוגמה בצירוף פתרונות והסברים, בחינה שלמה להתנסות עצמית ונספח המאפשר לנבחן לחשב אומדן של ציונו בבחינה ובכל אחד מהתחומים המרכיבים אותה
 • קורסים מקצועיים במתמטיקה ובאנגלית עשויים לתרום לנבחנים שחסר להם ידע בתחומים אלה

 

תוצאת הבחינה
 
ציון הבחינה הפסיכומטרית ניתן בסולם שבין 200 ל-800. הציון הכללי מורכב משלושת פרקי הבחינה: כמותי, מילולי ואנגלית.
 
 

החל מתשע"ב מקבלים הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית, שלושה ציונים:

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי
 • ציון פסיכומטרי בדגש מילולי
 • ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

 

הציון בו תתחשב אוניברסיטת ת"א בקבלה לתכניות הלימוד לתש"פ הוא הציון הפסיכומטרי הרב תחומי. בו ניתן משקל של 40% לחלק הכמותי, 40% לחלק המילולי ו- 20% לאנגלית , אם כי ישנה אפשרות שתכניות לימוד מסוימות יבחרו להתחשב בציון הפסיכומטרי בדגש כמותי בהליך הקבלה. כדאי להתעדכן בתנאי הקבלה החוגיים. האוניברסיטה תמשיך לבדוק אם הקשר בין הציונים השונים לבין ההצלחה בלימודים האקדמיים בחוגי הלימוד מצדיק מעבר לשימוש בציונים שונים בקבלה לתכניות הלימוד גם בשנים הבאות.

ציון הבחינה אינו מושפע ממועד הבחינה, מנוסח הבחינה, מקבוצת הנבחנים שנבחנה באותו מועד או משפת הבחינה. הציון בבחינה ניתן להשוואה עם ציונים בכל המועדים, הנוסחים והשפות.

ציוני הבחינה ידווחו ישירות למוסדות הלימוד שיסומנו בטופס ההרשמה בתוך 45 יום. בו בזמן ידווחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שרשמתם בטופס ההרשמה, אלא אם תבטלו הסכמתכם לכך - במחיקת ה-V המסמן את הסכמתכם - עד שבועיים מיום הבחינה. במקרה זה יישלחו אליכם הציונים בדואר ישראל. תוכלו לצפות בציוניכם באתר המרכז סמוך ליום העברתם למוסדות הלימוד, לפי מספר זהות וסיסמה.

 

אוניברסיטת תל-אביב מקבלת את הציון הפסיכומטרי ישירות מהמרכז הארצי ולא בכל דרך אחרת. אין אוניברסיטת תל-אביב מתחייבת לקלוט את ציוניו של מועמד שיגיעו מאוחר מידי מסיבות התלויות במועמד -כמו בקשה שלא להעביר את הציון לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההעברה הרגיל.

 

על הנבחן לוודא, שמספר הזיהוי שכתב בטופס ההרשמה לבחינה זהה למספר הזהות שכתב בטופס הרישום לאוניברסיטה. זה חשוב במיוחד אם הנבחן נרשם לבחינה עם מס' דרכון. אם מספרים אלה אינם זהים, עלול המועמד לקבל הודעת דחייה מהאוניברסיטה, משום שייחשב כמי שאין לו ציון פסיכומטרי. תיקון הטעות בשלב מאוחר כרוך באי-נוחות וטרחה. מוטב למנוע זאת מראש ולהודיע בהקדם על הטעות למוסד אשר בו מופיע המספר השגוי (המרכז הארצי או האוניברסיטה).

 
מידע נוסף

המעוניינים במידע נוסף שאינו מופיע באתר המרכז הארצי יכולים לפנות אל: מדור פניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001; פקס  02-6759543; טל'  02-6759555

 
 

הציון הפסיכומטרי שלך לא עומד בדרישות הקבלה?

 

אם לא התקבלת לתכנית הלימודים ניתן להיעזר בייעוץ אישי בשיפור סיכויי קבלה, שניתן ביחידה למיון ולמחקר באגף רישום ומינהל תלמידים. הייעוץ יסייע לך לבחור, מבין האפשרויות השונות, את האפשרות המתאימה ביותר עבורך, כך יחסוך לך השקעת זמן, מאמץ וכסף באפשרויות פחות מתאימות.

לתיאום פגישת ייעוץ, התקשר/י ל-03-6407921

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive