תעודת בגרות ישראלית ותעודת סיום תיכון מחו"ל

מבט מהיר על בגרות ישראלית

תעודת הבגרות חייבת לענות על הדרישות הבאות:

 

yes 20 יחידות לימוד לפחות

yes 3 יח' בגרות במתמטיקה

yes 4 יח' בגרות באנגלית/ צרפתית

yes 4 יח' במקצוע מוגבר 

yes בחינת בגרות במקצוע כללי

תנאים כלליים לתעודת הבגרות ישראלית

 

תעודת בגרות מלאה היא תנאי קבלה לאוניברסיטה למעט בוגרי מכינות קדם אקדמיות המוכרות לקבלה  

 

 • תעודת הבגרות לפי המתכונת של יחידות לימוד חייבת לענות על כל הסעיפים הבאים:
 1. 20 יחידות לימוד לפחות.
 2. בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של שלוש יחידות לפחות, בציון 55 לפחות (שהוא הציון המינימלי הנדרש בכל היקף יחידות שהוא). דרישה זו אינה חלה על מועמדים מעל גיל 30. 
 3. בחינת בגרות באנגלית (או צרפתית) ברמה של ארבע יחידות לפחות, בציון 55 לפחות. מועמדים שנבחנו בבחינות הבגרות לעולים רשאים להיבחן בשפה אחרת בארבע יחידות לפחות ועליהם להשיג ציון 55 לפחות. בתעודות בגרות במתכונת ישנה (לפני שיטת יחידות הלימוד) ניתן להרשם גם עם ציון שלילי בשפה זרה ראשונה.
 4. בחינת בגרות במקצוע מוגבר (רמה של ארבע יחידות לפחות, בנוסף על מקצוע השפה המפורט בסעיף הקודם). בחינה זו יכולה להיות בכל מקצוע שהוא, גם אם הוא אחד ממקצועות החובה (מתמטיקה למשל). דרישה זו חלה על נבחנים ממחזור תשנ"ב ואילך.
 5. בחינת בגרות אחת לפחות במקצוע כללי, כנדרש על ידי משרד החינוך. בחינה זו תהיה ברמה של שתי יחידות לפחות לנבחנים משנת תשנ"ב ואילך. מי שנבחן במקצוע כללי ברמה של ארבע יחידות ייחשב גם כעומד בדרישה זו. מועמדים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים ותעודת הבגרות שלהם אינה עונה על סעיף זה רשאים להגיש ליחידת הרישום והקבלה בקשה לפטור.
 • תעודת בגרות אקסטרנית: כל המפורט בסעיפים 3-1 חל על תעודת בגרות אקסטרנית. 
 • הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית המצטיינים פכ"מ) והפקולטה לאמנויות (למעט אדריכלות) מאפשרות קבלת מועמדים הזכאים לתעודת בגרות, אשר משרד החינוך אישר להם המרה של מקצוע מתמטיקה במקצוע מדעי אחר בגין לקויות למידה.

 •  תלמיד שלא מן המניין: בחלק מהחוגים בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות רשאים מועמדים שחסרה להם בחינת בגרות אחת לפנות ליחידת הרישום והקבלה, במועדי הרישום הרגילים, בבקשה לקבלם במעמד זה ובתנאי שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בציון הנדרש בכל אחד מהחוגים. אם תאושר בקשתם, יחויבו להשלים את תעודת הבגרות על פי הדרישות הכלליות של תנאי הקבלה, עד תום שנה א' ללימודיהם. לא ניתן להתקבל במעמד זה  במסגרת אפיקי קבלה ללא פסיכומטרי.


ציוני הבגרות של הנבחנים (ממחזור 1990 ואילך) יועברו ישירות ממשרד החינוך לאוניברסיטה. אי לכך, המועמדים מתבקשים שלא להמציא תעודות בגרות. פרטים בדף מסמכים נדרשים לרישום. למועמדים, שמסיבה כלשהי לא יגיעו ציוני הבגרות שלהם ישירות ממשרד החינוך, יישלח מכתב בקשה להמציא את הציונים שברשותם.
 

תעודות סיום מבתי ספר תיכוניים בחו"ל ובתי ספר זרים בארץ

 

עולים חדשים, מועמדים מארצות אחרות וישראלים שהם בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל או בתי ספר זרים בארץ מופנים, על פי רוב, ללימודים במכינה האוניברסיטאית.

 

פטורים מהשתתפות במכינה מועמדים העונים על אחד התנאים הבאים:


א. מועמדים שתעודת הבגרות הזרה שלהם תימצא שקילה לתעודת בגרות ישראלית על פי הערכה של הממונה על שקילות תעודות זרות ביחידת הרישום והקבלה. התעודה צריכה לכלול את המקצועות הנדרשים על ידי החוגים שאליהם מבקש המועמד להתקבל, אם יש לחוגים אלה דרישות מיוחדות.

ב. בוגרי תיכון אמריקאי שנבחנו ב-A.P בתנאי שהם עומדים בקריטריונים הבאים:

 1. נבחנו בארבעה מקצועות לפחות.
 2. המקצועות הם מדיסציפלינות "מדעיות" (כאלה שקיימות באוניברסיטה).
 3. הציון בכל אחד ממקצועות אלה הוא 4 או 5.
 4. ממוצע התיכון שלהם הוא B  (3.0) לפחות.
 5. התעודה של  מועמד לחוגים "ריאליים" צריכה  לכלול  מקצועות ריאליים מתאימים.

ג. מסיימים שנת לימודים מלאה בקולג' ואוניברסיטה בתחום רלוונטי לחוג/ים שאליהם מבקש המועמד להתקבל ובכפוף לדרישות המתפרסמות בדפים העוסקים באותם החוגים (30 קרדיטים לפחות במוסד אחד, לא כולל קרדיטים מקורסי AP ; למועמדים לחוגי רפואה 40 קרדיטס לפחות: לא ניתן לחבר קרדיטס מלימודים במוסדות שונים).
הסבר על סולם ההמרה של הציונים ממוסדות  מחו"ל ניתן לקבל אצל הממונה על שקילות תעודות זרות.

ד. מי שנבחן בארבע בחינות בגרות ישראליות שהיקפן הכולל הוא 12 יחידות לפחות ושהציון המינימלי בכל אחת מהן הוא 60 לפחות (למעט במתמטיקה, ראה להלן) ועונות על הדרישות הבאות:

 1. בחינה בשלוש יחידות לפחות במתמטיקה בציון 55 לפחות
 2. מקצוע אחד לפחות ברמה של ארבע יחידות לימוד או יותר
 3. אם מקצוע המתמטיקה הוא בהיקף של 4 י"ל לפחות – חובה שיהיה עוד מקצוע ב- 3 י"ל לפחות
 4. אם ייבחר מקצוע "הבעה עברית" הוא יכלול את 2 יחידות החובה של חיבור עברי ולשון עברית
 5. אין אפשרות להיבחן במקצוע "שפה זרה"
 6. תת-בחינות לא ייחשבו כמקצוע בגרות
 7. בחינות הבגרות שבהן יבחנו המועמדים הן במקצועות רלוונטיים לחוגים שבהם הם מבקשים ללמוד ועונות על הדרישות בפרקי החוגים השונים

ה. מועמדים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית/SAT/ ACT והישיגו ציון הגבוה ב-25 נקודות  (בסולם ציוני הפסיכומטרי) לפחות מציון ההתאמה הנדרש לקבלה באותה שנה ביחידה שאליה ביקשו    להתקבל. הקבלה תתאפשר לחוגים שבהם סף הקבלה הוא ציון התאמה של 540 לכל היותר ואשר אינם דורשים מקצועות בגרות מוגברים, ראיון אישי, ו/או דרישות מיוחדות. הקבלה באפיק זה טעונה אישור פרטני של ועדת הקבלה היחידתית.

כל הנאמר בסעיף זה אינו חל על תלמידי י"ב בבי"ס תיכון או על נבחנים אקסטרניים, הלומדים במסלול לבגרות ישראלית וכן אינו חל על מי שכבר זכאי לבגרות ישראלית מלאה.

 

ו. בעלי תעודות סיום תיכון מארה"ב או קנדה, העונים על הדרישות הבאות (כל האמור בסעיף זה אינו חל על מועמדים ליחידות הלימוד הבאות: ביה"ס לרפואה, הנדסה, משפטים, אדריכלות, מדעי המוח ותכניות למצטיינים):

ממוצע לימודיהם בבית הספר התיכון הוא לפחות B- 3.0 והשיגו ציון:

 •  1270 לפחות במבחן ה-SAT הישן בין החלק המילולי (critical reading) והחלק המתמטי (math) . החלק של "חיבור" (writing section)  של בחינות ה-SAT לא יילקח בחשבון בשיקולי הקבלה לאוניברסיטת תל אביב .
 •   1340 לפחות במבחן ה-SAT  החדש.
 •   29 נקודות במבחן ACT
 • ישראלים חוזרים, ששהו עד שלוש שנים בחו"ל, וסיימו בתי ספר תיכוניים בארה"ב או קנדה, נדרשים לציון 1180 לפחות  בבחינה הSAT  הישנה ו 1250 בבחינה ה-SAT החדשה.

 

ז. קבלה לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי - מועמדים בעלי תעודת סיום תיכון מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית*, העומדים בתנאים הבאים יתקבלו ישירות לחוגי הלימוד, ללא בחינת כניסה פסיכומטרית. ממוצע ציוני הבגרות הנדרש במסלול הקבלה ללא ציון פסיכומטרי, עשוי להשתנות במהלך עונת הרישום

 *בעלי תעודת סיום תיכון מחו"ל בממוצע 90 ומעלה (בסולם הציונים הישראלי), שתמצא שקילה לתעודת בגרות ישראלית על הערכה של הממונה על שקילות תעודות זרות ביחידת הרישום והקבלה. תעודות כגון: GCE בריטי, BACCALAUREAT GENERAL מצרפת, IB בינלאומי, ABITUR גרמני, ועוד. ממוצע ציוני הבגרות הנדרש במסלול הקבלה ללא ציון פסיכומטרי, עשוי להשתנות במהלך עונת הרישום

בכל מקרה ייבדקו תעודותיהם של המועמדים הנ"ל כדי לקבוע אם עליהם ללמוד במכינה. לבירורים ניתן לפנות לממונה על שקילות תעודות זרות


 

את אופן חישוב הממוצע במקרה זה ניתן לברר אצל הממונה על שקילות תעודות זרות ביחידת הרישום והקבלה:

 • גלי רבזון - דוא"ל  galinar@tauex.tau.ac.il טלפון: 03-6408317; פקס: 6406722
 • שעות קבלה: יחידת רישום וקבלה, בניין וינר-גרוס, חדר 15ימים: א, ד  12:00-09:00, יום ג' 09:30- 16:00

 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>